ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Termín prijímacieho konania ŠUP:  Pozrite si podľa odborov TU

Prijímacia skúška: Talentová skúška na overenie špeciálnych zručnosti a talentu  uchádzača. Kritériá pre prijatie budú zverejnené na www.tokajicka.sk v priebehu mesiaca január.

Cieľ štúdia: Okrem vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov je účelom štúdia oboznámiť žiakov s termínmi z oblasti reklamy, masovej komunikácie a public relations. Venovať sa budú aj dejinám výtvarnej kultúry, dejinám reklamy a výtvarnej príprave z oblasti reklamy. Hlavným cieľom štúdia je oblasť samotnej reklamnej tvorby, či mediálnej výchovy. Ďalším cieľom je tiež pripraviť žiakov na štúdium na vysokej škole príbuzného zamerania.

Uplatnenie absolventov: Umelecké a reklamné agentúry, práca v médiách, inzertných oddeleniach firiem a spoločností. Absolventi sa môžu uplatniť taktiež v multimediálnych a grafických štúdiách, vo firmách pripravujúcich mediálne a iné kampane, v budovaní vlastnej firmy zaoberajúcej sa reklamou a propagáciou, či mediálnej oblasti.

Dĺžka štúdia: 4 roky

Viac informácií o štúdiu

Reklamná tvorba 8633 M