základné informácie

Odevný dizajn 8610 M

Výučba je založená na experimente s materiálom, formou, strihom a technológiou. Tieto experimenty sú podporené znalosťami z dejín umenia a odievania, remeselnou zručnosťou, krajčírskou tradíciou a cielene volenými zadaniami tém.

Študenti sú vedení ku kreativite a individualite, osvojujú si trojrozmerné výtvarné videnie. Zoznamujú sa so základnými grafickými technikami – kresba, maľba, počítačová grafika a iné.

Študenti sa zoznamujú so všetkými základnými postupmi pri tvorbe odevu a rozvíjajú svoje schopnosti a predpoklady pre budúce uplatnenie. Klasické znalosti sú rozšírené napr. o využitie informačných technológií a základy vizuálnej prezentácie.

Počas štúdia sa študenti zapojujú do rôznych projektov, výstav alebo súťaží v rámci SR i v zahraničí.

Veľa absolventov pokračuje v štúdiu na VŠ so zameraním na umenie a dizajn. Profesionálne uplatnenie nachádzajú ako návrhári v odevných ateliéroch, módni stylisti, prípadne i ako samostatní podnikatelia v oblasti výroby, nákupu a predaja odevov.

Termín prijímacieho konania ŠUP: Pozrite si podľa odborov TU

Prijímacia skúška: Talentová skúška na overenie špeciálnych zručností a talentu uchádzača. Pri zostavovaní poradia úspešnosti uchádzačov sa berie do úvahy aj prospech zo ZŠ.

Cieľ štúdia: Inšpirácia, navrhovanie, technologické a konštrukčné riešenia až po konečnú realizáciu módnych odevov a doplnkov. Kreativita v odevnej, divadelnej, filmovej a reklamnej tvorbe. Príprava na vysokoškolské štúdium príbuzných umeleckých smerov.

Uplatnenie absolventov: Odevný a módny priemysel, divadelné a kostýmové výtvarníctvo, reklamná tvorba, inštitúcie zaoberajúce sa kultúrou odievania, výtvarné, aranžérske a propagačné dielne, podnikateľské činnosti.

Dĺžka štúdia: 4 roky

Ukončenie štúdia: Maturitná skúška