Vychádzajúc zo skutočnosti, že finančné dotácie poskytované školstvu zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu nepostačujú, vznikla potreba aktivizácie vrstiev obyvateľstva a právnických osôb, ktoré sú ochotné a schopné svojimi dobrovoľnými príspevkami tento proces zveľaďovať.

Z tohto dôvodu zamestnanci Spojenej školy založili:

„ Združenie rozvoja Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava.“

Sídlom Združenia rozvoja Spojenej školy je Tokajícka 24, 821 03 Bratislava.

Činnosť združenia sa zameriava najmä na:

  • zlepšenia materiálnych, finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava,
  • podporu odborného vzdelávania žiakov a pedagógov Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava,
  • podporu mimoškolských aktivít žiakov Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava,
  • podporu reprezentácie Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava.

Medzi valnými zhromaždeniami zabezpečuje činnosť združenia správna rada združenia, ktorá je oprávnená konať v mene združenia.

Zloženie správnej rady:

1. RNDr. Miroslav Marušic – predseda Správnej rady
2. Ing. Petronela Jeckelová – podpredseda Správnej rady
3. Ing. Júlia Fekiačová – ekonóm združenia

Správna rada združenia okrem iného:

  • presadzuje záujmy združenia, zabezpečuje styk s vedením Spojenej školy, Tokajícka 24, 832 01 Bratislava, štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami v oblasti vytvárania podmienok pre činnosť združenia,
  • plní a zabezpečuje úlohy združenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

V Bratislave 7. 2. 2022

Prehlad o príjmoch a výdavkoch

 

Združenie rozvoja SŠ