2015-ja-slovensko_krivky

Vzdelávací program JA firma, organizovaný v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko

Vzdelávací program je na našej škole organizovaný v 3. ročníku študijného odboru styling a marketing a tvorba nábytku a interiéru.

Ponúka praktické ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie, postavené na metóde „learning by doing“, založené hlavne na získavaní praktických skúseností a zručností. Žiaci tak rozvíjajú svoje vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie. Žiaci si založia vlastnú študentskú firmu na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta funguje ako ktorákoľvek iná spoločnosť na trhu. V priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Študentská firma simuluje činnosť akciovej spoločnosti, žiaci pripravujú podnikateľský zámer, ktorý počas školského roka realizujú. Na záver roka žiaci činnosť ukončia uzávierkou účtovných kníh, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a spoločnosť zlikvidujú podľa platných predpisov. Program neprebieha len na fiktívnej báze, žiaci pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Činnosť študentskej firmy a rozvoj žiakov je podporený aktivitami a súťažami, napr. školením manažmentu firmy, Veľtrhom študentských firiem a ďalšími.