Základné informácie o   MATURITE 2018

Organizáciu maturitnej skúšky  upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z., vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vyhlášky č. 208/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 319/2008 Z. z.

Termíny:

    30. 9. 2019      odovzdať prihlášku na MS 

externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS):

    17. 3. 2020        slovenský jazyk a literatúra

    18. 3. 2020       anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

Maturitná skúška zo slovenského jazyka  a literatúry má okrem ústnej formy internej časti:

  •            externú časť – EČ (100 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou),
  •            písomnú formu internej časti – PFIČ (súbor štyroch tém a určených žánrových foriem, z ktorých žiak vyberie a vypracuje jednu – 150 minút). 

Maturitná skúška z cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský) má okrem ústnej formy internej časti:

  •            externú časť – EČ (120 minútový test na úrovni B2, 100 minútový test na úrovni B1 obsahujúce úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou),
  •            písomnú formu internej časti – PFIČ (v cudzích jazykoch je to časť, ktorú poznáte pod názvom „písanie“ – 60 minút). 

Maturitná skúška z matematiky má okrem ústnej formy internej časti:

  •            externú časť – EČ (120 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou).

—————————————————————————————————————————————-

v EČ MS je potrebné získať  viac ako 33% z celkového počtu bodov 

v PFIČ MS potrebné získať  viac ako 25% z celkového počtu bodov 

(pozri aj kritériá hodnotenia žánrov MS)

Podrobné informácie na stránke NUCEM:
http://www.nucem.sk/sk/maturita
Katalóg cieľových požiadaviek na MS z jednotlivých predmetov je zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu
http://www.statpedu.sk/sk/Cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky.alej

Mgr. M. Rybajlaková, koordinátor MS 

—————————————————————————————————————————————–

Všeobecné pokyny:

1. Na EČ a PFIČ maturitnej skúšky (MS) nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie vašej totožnosti.
2. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.
3. Počas maturitnej skúšky musíte mať vypnuté mobilné telefóny. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.
4. Počas maturitnej skúšky môžete používať pripravené pomocné papiere. Do testov EČ MS nesmiete písať – riešenia úloh zaznačíte do odpoveďových hárkov (OH). Riešenia písané na pomocný papier sa neberú do úvahy.
5. Práce PFIČ MS z cudzích jazykov píšte do hárkov. To, čo napíšete na pomocný papier, sa neberie do úvahy.
6. V PFIČ MS z vyučovacích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papiere označené pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do dvojhárka na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní písomnej práce neprihliada. Ak nestihnete prepísať koncept do dvojhárka na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za vonkajšiu formu práce.
7. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Súčasťou testov z matematiky je prehľad vzorcov, ktorý môžete používať. Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky), nesmú ležať na laviciach.
8. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá je súčasťou mobilu a ani kalkulačku s grafickým displejom.
9. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť (OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru). Dôvod svojho odchodu musíte oznámiť administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na 1. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie) a počas zverejňovania tém PFIČ nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj odchod oznámte administrátorovi testu.
10. Testy EČ MS z vyučovacieho a cudzieho jazyka majú dva rôzne odpoveďové hárky, ktoré sa od seba líšia piktogramom („krížik“ a „pero“). Do OH č. 1 označeného piktogramom „krížik“ vyznačíte riešenia úloh s výberom odpovede, do OH č. 2 označeného piktogramom „pero“ zapíšete riešenia všetkých úloh s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako.
11. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko, resp. slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH).Pripravte si viac vhodných pier.
13. Odpoveďové hárky sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmie sa na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.
14. Odpoveďové hárky sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a cudzích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí až na OH druhého typu. Z toho istého dôvodu dávajte tiež pozor, aby ste pomocné papiere nekládli na odpoveďové hárky.
15. V testoch dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.
16. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa pokynov na vypĺňanie OH a podľa pokynov uvedených v testoch.
17. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo.
18. Identifikačné údaje sa na OH vypisujú takto:

• Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (napr. IV. A, VIII. OB).
• Do kolónky test napíšte, resp. doplňte značku testu: SJL, AJB2, AJB1, NJB2, NJB1, RJB1. Na odpoveďových hárkoch z matematiky je značka testu predtlačená.
• V dátume vypíšte deň a mesiac, rok je predtlačený, napr. pre 17. marec 2020 napíšte 13 03
• Pohlavie vyznačia chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D.
• Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali z testovaného predmetu na polročnom vysvedčení v tomto školskom roku, resp. na konci tretieho ročníka. Ak predmet neštudujete ako povinný alebo povinne voliteľný (seminár), nezaznačíte žiadnu známku.
• Do kolónky kód testu vpíšte štvormiestne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu.
• Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak iba na jeho kópiu.

19. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jedno správne riešenie. Žiak získava 0 bodov aj vtedy, keď v OH vyznačí viac ako jednu možnosť (bez ohľadu na to, či medzi nimi bude aj správna odpoveď).
20. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nevhodným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, odpisovanie, vyrušovanie) e predseda PMK vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu a skúšku budete musieť opakovať v riadnom termíne v nasledujúcom školskom roku.

Bratislava 25. 10. 2019 Mgr. Rybajlaková, koordinátor MS


  

Pokyny k EČ  PFIČ MS

pozrieť Pokyny k EČ  PFIČ MS

 

Legislatíva

Vyhláška č.318 Ministerstva školstva SR z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách

 Pozrieť Vyhlášku č.318

 

Školskýzákon 245/ 2008 Z.z.z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Pozrieť Školský zákon 245/ 2008

 

Metodické usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii maturitnej skúšky a k opravným skúškam externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

pozrieť metodicke usmernenie 

 

Kritériá na hodnotenie slohových prác PFIČ MS

Pozrieť Kritériá na hodnotenie slohových prác PFIČ MS

 

Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia

 Pozrieť usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia

 

 

Maturita