[column span=“7″ total=“12″]

INFOVEK

Je projektom organizovaným pod záštitou Ministerstva školstva SR. Autorom a iniciátorom realizácie je Asociácia projektu Infovek (API). V súčasnosti projekt Infovek realizuje priamo riadená organizácia Ministerstva školstva – Ústav informácií a prognóz školstva a cieľom je pripraviť mladú generáciu pre uplatnenie sa v globálnej informačnej spoločnosti tretieho tisícročia.

Projekt je zameraný predovšetkým na integráciu informačných a komunikačných technológií (IKT) do pedagogického procesu a života škôl vôbec, a to:

vybavením škôl multimediálnymi počítačmi,
pripojením škôl na internet,
komplexnou prípravou učiteľov na prácu s IKT,
prípravou moderného edukačného obsahu.

Charakteristika projektu:

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia. Realizačným princípom projektu Infovek je komplexný prístup v informatizácii školy.

Cieľ projektu Infovek

Cieľom projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre uplatnenie sa v globálnej informačnej spoločnosti 3. tisícročia. Projekt sa opiera o tri piliere: hardvérový, edukačný a obsahový.

Budovanie hardwarovej infraštruktúry na školách dodávkou počítačov s príslušenstvom a pripojením na Internet

Príprav učiteľov – školenie odborných garantov projektu a školenia učiteľov metodickými centrami.

Stránky Infoveku

[icon_box type=“small“]logo[/icon_box]
[/column]