Naša škola sa zapojila do projektu Kruh obehového hospodárstva

____Máj 2018___________________________________________________________________________

Cieľom tohto projektu je predstaviť a uviesť do praxe podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) vo vybraných školách na Slovensku a v Maďarsku. Ide o slovensko-maďarský  projekt, ktorý podporuje Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Na projekte sa začalo pracovať v septembri 2017. Koniec projektu je plánovaný na apríl 2019.

V našej škole ho realizuje partner: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. (INCIEN).

Čo je obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika)

 

Od priemyselnej revolúcie sa ekonomiky rozvíjali podľa rastového modelu „vyťaž – vyrob – spotrebuj – zneškodni“. Ide o lineárny model, ktorý je založený na predpoklade, že prírodné zdroje sú bohaté, dostupné, ľahko vyťažiteľné a ich zneškodnenie je lacné. Dnes už vieme, že to už nie je pravda a niečo sa musí zmeniť.

 

Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) a jeho podstata sú založené na princípe, v rámci ktorého sú všetky produktové a materiálové toky zapojené do svojho cyklu tak, že po použití sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad už nebude viac existovať.

Systémy obehového hospodárstva udržiavajú pridanú hodnotu vo výrobkoch čo najdlhšie. Udržiavajú zdroje v hospodárstve aj potom, ako výrobok dosiahol koniec svojej životnosti a to tak, že ich možno znovu a znovu produktívne využiť, čím sa tvorí ďalšia hodnota.

Žiaci našej školy postupne absolvujú prednášky, workshopy, prípadne seminár na témy: odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom, nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie, obnoviteľné zdroje energie, vodné hospodárstvo, doprava, odevný priemysel, zelené budovy – trvalo udržateľné stavby.

Súčasťou projektu budú aj tematické podujatia, ktorých sa vždy zúčastní akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom výmeny názorov a skúseností. Program podujatia sa prispôsobí aktuálnej situácii. Pôjde napríklad o exkurziu (spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, čistiareň odpadových vôd, fotovoltaická elektráreň), hry – výrobky z odpadov, kresba posteru.

Prednášok a všetkých sprievodných aktivít sa zúčastnia aj pedagógovia. Cieľom je, aby téma obehového hospodárstva mohla byť integrovaná do výučbového procesu a fungovania školy aj po ukončení projektu. Každá škola dostane metodickú príručku a edukačné pomôcky na výučbu, ktorá takto bude môcť prebiehať aj po ukončení projektu.

Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na škole. Škola bude podľa svojich potrieb a možností projektu vybavené nádobami na separovaný zber a technológiou na kompostovanie.