Stredoškolská odborná činnosť

Do školského kola SOČ sa môže prihlásiť jednotlivec alebo kolektív s prácou,

  • riešením problému alebo úlohy,
  • návrhom technického zariadenia,
  • návrhom výrobku,
  • funkčného modelu
  • spracovaného návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím a pod.

Motiváciou k zapojeniu sa do súťaže je aj zohľadňovanie mimoriadnych úspechov

  • autorov práce SOČ pri prijímaní na štúdium na vysoké školy
  • uznanie práce ako časti maturitnej skúšky

17 súťažných odborov:

01 Problematika voľného času

02 Matematika, fyzika

03 Chémia, potravinárstvo

04 Biológia

05 Životné prostredie, geografia, geológia

06 Zdravotníctvo a farmakológia

07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 Informatika

12 Elektrotechnika a hardware

13 História, filozofia, právne vedy

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 Ekonomika a riadenie

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Termín odovzdanie prác  – do konca januára príslušného roku

 

Štruktúra a formát SOČ