Pozývame rodičov žiakov všetkých ročníkov na stretnutie s triednymi učiteľmi

 

Termín: 21. 4. 2016 o 17.00

Miesto: kmeňové triedy

Program:

1. výchovnovzdelávacie výsledky žiakov za tretí štvrťrok školského roku 2015/2016

2. ročníkové práce, odborná prax, projektové cvičenia, maturitná skúška

3.  rôzne

Vaša účasť je nevyhnutná

Pre rodičov