V zmysle § 69 ods. 1 písmeno b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovateľ aktualizačného vzdelávania Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava uverejňuje na svojom webovom sídle názvy programov vzdelávania, ktoré poskytuje:

šk. rok 2020/2021:

Práca s elektronickou triednou knihou vo vyučovacom procese – základná úroveň

Práca s elektronickou triednou knihou vo vyučovacom procese – mierne pokročilý užívateľ

Práca s elektronickou triednou knihou vo vyučovacom procese – triedny učiteľ

Práca so službou Google Meet

 šk. rok 2021/2022:

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov