Základné informácie

Termín prijímacieho konania ŠUP:  Pozrite si podľa odborov TU

Prijímacia skúška: Talentová skúška na overenie špeciálnych zručnosti a talentu  uchádzača. Kritériá pre prijatie budú zverejnené na www.tokajicka.sk v priebehu mesiaca január.

Cieľ štúdia: Okrem vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov je účelom štúdia oboznámiť žiakov s termínmi z oblasti reklamy, masovej komunikácie a public relations. Venovať sa budú aj dejinám výtvarnej kultúry, dejinám reklamy a výtvarnej príprave z oblasti reklamy. Hlavným cieľom štúdia je oblasť samotnej reklamnej tvorby, či mediálnej výchovy. Ďalším cieľom je tiež pripraviť žiakov na štúdium na vysokej škole príbuzného zamerania. Štúdium zaberá široký záber odborného vzdelania, s možnosťou užšej špecializácie na vysokej škole.

Uplatnenie absolventov: Umelecké a reklamné agentúry, práca v médiách, inzertných oddeleniach firiem a spoločností. Absolventi sa môžu uplatniť taktiež v multimediálnych a grafických štúdiách, vo firmách pripravujúcich mediálne a iné kampane, v budovaní vlastnej firmy zaoberajúcej sa reklamou a propagáciou, či mediálnej oblasti. Naši najlepší absolventi sú prijímaní na VŠ na VŠMU, VŠVU, UCM v Trnave, Univerzitu Tomáše Bati, UK v Bratislave, Pedagogická fakulta Nitra, Akadémia umení v BB, Karlova univerzita.

Získané zručnosti: Tvorba reklamného textu, Ovládanie komplexných programov platených ale aj voľne dostupných: photoshop, illustrator, premiere pro, affinity designer, aftereffect, indesign, 3D blender, dimension.

Dĺžka štúdia: 4 roky

Informácie o štúdiu na tomto odbore

Výber videospotov zo šk. roka 2022/2023

Reklamná tvorba 8633 M