V zmysle § 69 ods. 1 písmeno d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovateľ aktualizačného vzdelávania Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného aktualizačného vzdelávania:

 

šk. rok 2020/2021:

Práca s elektronickou triednou knihou vo vyučovacom procese – základná úroveň

Celkový počet účastníkov vzdelávania: 32 osôb, 1 lektor

Stupnica hodnotenia:

5 – úplne súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím, 2 – nesúhlasím, 1 – úplne nesúhlasím

 

 Hodnotená oblasť 1 2 3 4 5
Vzdelávanie splnilo moje očakávania. 7 25
Na vzdelávaní som sa cítil dobre. 7 25
Program splnil to, čo bolo sľúbené. 7 25
Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času. 7 25
Lektor bol veľmi dobre pripravený. 4 28
Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách. 8 24
Mali sme k dispozícii podporné materiály. 4 28
Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi. 8 24
Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe. 8 24

 

 

Práca s elektronickou triednou knihou vo vyučovacom procese – mierne pokročilý užívateľ

Celkový počet účastníkov vzdelávania: 30 osôb, 1 lektor

Stupnica hodnotenia:

5 – úplne súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím, 2 – nesúhlasím, 1 – úplne nesúhlasím

 

 Hodnotená oblasť 1 2 3 4 5
Vzdelávanie splnilo moje očakávania.       4 26
Na vzdelávaní som sa cítil dobre.       4 26
Program splnil to, čo bolo sľúbené.       4 26
Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.       4 26
Lektor bol veľmi dobre pripravený.       4 26
Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.       5 25
Mali sme k dispozícii podporné materiály.       6 24
Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi.       4 26
Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe.       4 26

 

Práca s elektronickou triednou knihou vo vyučovacom procese – triedny učiteľ

Celkový počet účastníkov vzdelávania: 16 učiteľov, 1 lektor

Stupnica hodnotenia:

5 – úplne súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím, 2 – nesúhlasím, 1 – úplne nesúhlasím

 

 Hodnotená oblasť 1 2 3 4 5
Vzdelávanie splnilo moje očakávania.       5 11
Na vzdelávaní som sa cítil dobre.       5 11
Program splnil to, čo bolo sľúbené.       5 11
Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.       5 11
Lektor bol veľmi dobre pripravený.       5 11
Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.     4 8 4
Mali sme k dispozícii podporné materiály.   1 7 4 4
Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi.       8 8
Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe.     1 9 6

 

Práca so službou Google Meet

Celkový počet účastníkov vzdelávania: 29 osôb, 2 lektori

Stupnica hodnotenia:

5 – úplne súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím, 2 – nesúhlasím, 1 – úplne nesúhlasím

 

 Hodnotená oblasť 1 2 3 4 5
Vzdelávanie splnilo moje očakávania.       8 21
Na vzdelávaní som sa cítil dobre.     1 12 16
Program splnil to, čo bolo sľúbené.       8 21
Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.       10 19
Lektor bol veľmi dobre pripravený.       13 16
Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.     6 18 5
Mali sme k dispozícii podporné materiály. 2 2 23 1 1
Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi.       8 21
Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe.     1 12 16

 

šk. rok 2021/2022:

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

Celkový počet účastníkov vzdelávania: 31 osôb, 1 lektor

Stupnica hodnotenia:

5 – úplne súhlasím, 4 – súhlasím, 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím, 2 – nesúhlasím, 1 – úplne nesúhlasím

 

 Hodnotená oblasť 1 2 3 4 5
Vzdelávanie splnilo moje očakávania.       6 25
Na vzdelávaní som sa cítil dobre.       6 25
Program splnil to, čo bolo sľúbené.       6 25
Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.       6 25
Lektor bol veľmi dobre pripravený.       6 25
Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.   4 10 5 12
Mali sme k dispozícii podporné materiály.       4 27
Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi.     7 11 13
Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxe.     13 6 12