ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Podmienky prijatia:

talentová skúška na overenie špeciálnych zručností a talentu uchádzača.

Cieľ štúdia:

študijný odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb pripravuje absolventa so širokým  všeobecno-vzdelávacím základom a s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú, cieľavedomú a samostatnú činnosť pri konzervovaní a reštaurovaní nábytku a umeleckých diel z dreva v kontexte s príslušným slohovým obdobím. Žiak sa naučí stanoviť poškodenie, vypracovať návrh na konzervovanie a reštaurovanie, realizovať a umiestniť nábytok a umelecké diela v zreštaurovanej podobe.

Uplatnenie absolventov:

samostatne tvorivo navrhovať a riešiť konzervovanie a reštaurovanie nábytku a umeleckých diel z dreva, v umeleckovýtvarnej tvorbe, v reštauračných dielňach, galériách, múzeách, pri opravách starožitného nábytku a výrobkov z dreva. Žiak môže po skončení školy pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Dĺžka štúdia:

4 roky, štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb