DIZAJN INTERIÉRU

Kritéria DIZAJN INTERIÉRU

Dve praktické úlohy (realistická kresba a kreatívna tvorba), zamerané na zistenie schopnosti uchádzačov vyjadriť myšlienky a predstavy pomocou výtvarného jazyka, na ovládanie výtvarných techník, výtvarnú pamäť, pohotovosť, fantáziu a schopnosť vyjadriť svoj vlastný výtvarný názor – v rozsahu učiva základnej školy.


 ODEVNÝ DIZAJN

kritériá ODEVNÝ DIZAJN

Prijímacia skúška pozostáva z overenia talentu a špeciálnych zručností uchádzača. Pri zostavovaní poradia úspešnosti uchádzačov sa berie v úvahu aj prospech zo ZŠ.


REKLAMNÁ TVORBA

kritériá REKLAMNÁ TVORBA

Prijímacia skúška pozostáva z overenia talentu a špeciálnych zručností uchádzača. Pri zostavovaní poradia úspešnosti uchádzačov sa berie v úvahu aj prospech zo ZŠ.


 STYLING A MARKETING

kritériá STYLING A MARKETING

Prijímacia skúška pozostáva zo slovenského jazyka, literatúry a z matematiky. Hodnotí sa aj prospech uchádzačov zo ZŠ a dosiahnuté výsledky v testovaní 9.


TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

kritériá TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU

Prijímacia skúška pozostáva z overenia talentu a špeciálnych zručností uchádzača. Pri zostavovaní poradia úspešnosti uchádzačov sa berie v úvahu aj prospech zo ZŠ.


 

Prečo práve Spojená škola na Tokajíckej?

Lebo svojich absolventov pripraví nielen na prácu vo zvolených profesiách, ale rovnako dobre aj na štúdium na vysokej škole. A čo je najdôležitejšie, na Tokajíckej je v centre pozornosti predovšetkým žiak a rozvoj jeho snáh a kreativity.

Naša škola je výnimočná svojou špecifickou skladbou študijných odborov, aká sa nenájde na žiadnej inej strednej škole v regióne. Uchádzačom ponúkame štúdium odevného dizajnu, reklamnej tvorby, stylingu a marketingu, tvorby nábytku a interiéru a konzervátorstva a reštaurátorstva-drevorezieb.

Čo ponúkame?

• kvalitný vekovo vyvážený pedagogický zbor s vysokou ochotou permanentného vzdelávania sa vo svojich odboroch
• atraktívne študijné odbory
• dôraz na kvalitu vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov
• vybavenie všetkých tried, odborných a špecializovaných učební a ateliérov modrenou výpočtovou a didaktickou technikou
• digitalizáciu vyučovania – veľmi dobré podmienky na využívanie IKT pri vyučovaní
• bezproblémový prístup žiakov na internet
• pestrú paletu záujmových útvarov
• výmenné pobyty žiakov v zahraničí
• odborné zájazdy, exkurzie, lyžiarske výcvikové kurzy, krajinárske kurzy
• prezentácie kreatívnej činnosti žiakov na verejnosti (módne prehliadky, výstavy, súťaže …)
• estetický interiér a pokojný parkový exteriér školy v tichom prostredí Ružinova
• zrekonštruované priestory – sociálne zariadenia, plastové okná, telocvičňa, fitnes, kabinety, knižnice …
• dobrú dopravnú dostupnosť školy zo všetkých okolitých smerov
• nízke % nezamestnanosti absolventov, dobrú uplatniteľnosť absolventov na trhu práce

[/column]

Kritériá pre študijné odbory