podmienky prijatia na školu v roku 2023 na stiahnutie

odbory ŠUP: odevný dizajn, dizajn interiéru, reklamná tvorba

číslo študijného odboru            študijný odbor
8610 M                                         odevný dizajn
8614 M                                         dizajn interiéru
8633 M                                         reklamná tvorba                     

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), po prerokovaní v pedagogickej rade určujem pre školu umeleckého priemyslu (EDUID 100000371)- org. zložky Spojenej školy Tokajícka 24, Bratislava:

1. Termíny prijímacích skúšok:
– 1. termín: 2. máj a v prípade potreby aj 3. máj 2023
– 2. termín: 11. máj a v prípade potreby aj 12. máj 2023

2. Počet žiakov, ktorých možno prijať: určí Bratislavský samosprávny kraj

3. Obsah, rozsah a forma prijímacích skúšok: úlohy na overenie talentu uchádzača
Dve praktické úlohy (realistická kresba a kreatívna tvorba), zamerané na zistenie schopnosti uchádzačov vyjadriť myšlienky a predstavy pomocou výtvarného jazyka, na ovládanie výtvarných techník, výtvarnú pamäť, pohotovosť, fantáziu a schopnosť vyjadriť svoj vlastný výtvarný názor. Prijímacie skúšky sa budú konať prezenčným spôsobom.

4. Prijímacie skúšky na overenie talentu: vykonajú všetci prihlásení uchádzači.
V prípade, že zákonný zástupca podá na školu prihlášku na štúdium s uvedením dvoch talentových študijných odborov, talentovú skúšku vykoná uchádzač len raz. Výsledok z nej sa zarátava samostatne do hodnotenia oboch odborov.

5. Čas na vypracovanie úloh: 180 minút

6. Kritériá a hodnotenie prijímacej skúšky:
Žiak môže získať maximálne 110 bodov za:
– prijímaciu skúšku – výtvarné úlohy (30+30 bodov za každú úlohu, t. j. spolu 60 bodov)
– prospech zo základnej školy – do hodnotenia sa berú spoločne priemerné výsledky z koncoročného vysvedčenia 8. ročníka a prvého polroka 9. ročníka z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (v prípade, že mal uchádzač na ZŠ dva, tak lepší z nich), dejepis, matematika a biológia. V prípade, že žiak bol hodnotený v niektorom z predmetov slovne („absolvoval“, „aktívne absolvoval“), určí sa mu známka z priemeru z ostatných uvedených predmetov. Body za prospech budú pridelené podľa nižšie uvedenej prospechovej tabuľky – spolu najviac 40 bodov.
– výsledky zo súťaží (10 bodov) – do úvahy sa berú len výsledky v celoslovenskom kole z predmetových olympiád a zo súťaží, ktoré súvisia s odborom (štúdiom) vzdelávania a súčasne sú pod záštitou MŠVVaŠ SR, ktoré žiak absolvoval v posledných dvoch ročníkoch navštevovania ZŠ, ktoré budú riadne zdokladované diplomami, certifikátmi a pod. (priložené k prihláške na štúdium na SŠ) – 10 bodov za umiestnenie na jednom z prvých troch miest. Pri viacerých súťažiach sa úspech zarátava do hodnotenia len raz.
Uchádzač vykoná úspešne prijímaciu skúšku, ak získa celkovo najmenej 20 bodov.

Podmienky prijímacieho konania
do 1. ročníka organizačnej zložky škola umeleckého priemyslu, študijný odbor 8633 M reklamná tvorba (RT), 8610 M odevný dizajn (OD) a 8614 M dizajn interiéru (DI) pre školský rok 2023/24

PROSPECHOVÁ TABUĽKA

Ak viacerí uchádzači získajú rovnaký výsledný počet bodov, prijímacia komisia uprednostní uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť a ďalej uchádzača s lepším prospechom zo základnej školy v zmysle prijímacích kritérií.

7. Organizačné pokyny a rozhodovanie o prijatí:
✓ Každému uchádzačovi, ktorý si podal prihlášku na štúdium na Spojenej škole, škola odošle najmenej 5 dní pred uskutočnením prijímacej skúšky pozvánku s pokynmi a číselným kódom, ktorý bude žiakovi pridelený v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

✓ Uchádzač si na prijímaciu skúšku prinesie so sebou pozvánku na prijímaciu skúšku a všetky pomôcky, ktoré má uvedené v pozvánke.

✓ Riaditeľ školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy www.tokajicka.sk zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 a v tomto termíne odošle uchádzačovi aj rozhodnutie o prijatí.

✓ V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne písomne ospravedlnení najneskôr v deň prijímacej skúšky do 12,00 hod.; týmto uchádzačom určí riaditeľ školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2023 a vykonajú sa v rovnakom rozsahu, obsahu, forme a podľa rovnakých kritérií ako prijímacie skúšky v prvom termíne.

✓ V prípade, že po prijímacích skúškach „v prvom kole“ ostanú voľné miesta, riaditeľ školy rozhodne o prijímacích skúškach v ďalšom termíne (v druhom kole) na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2023/2024 budú konať 20. jún 2023.

✓ Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v Spojenej škole, zákonný zástupca maloletého uchádzača prípadne plnoletý uchádzač písomne potvrdí Spojenej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr dňa 24. mája 2023 (do 23,59 hod.). Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na strednú školu, strácajú platnosť.

✓ Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa Spojenej školy o neprijatí písomne odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

✓ Aby bola prihláška kompletná uchádzač tiež predkladá:
– Správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako 2 roky – predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
– Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti – predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou,
– vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania – predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením,

– kópie vysvedčení – predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na koncoročnom vysvedčení 8. roč. alebo polročnom vysvedčení 9. roč. v zmysle bodu 6. týchto podmienok prijímacieho konania hodnotený slovne.

✓ Od uchádzačov nepožadujeme domáce práce.

V Bratislave 22.11.2022
RNDr. Miroslav Marušic, v. r.
riaditeľ Spojenej školy

Podmienky prijatia pre štúdijné odbory