Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia, pedagogická rada Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava na svojom zasadnutí dňa 26. 1. 2021 prerokovala kritériá pre prijatie žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 do všetkých študijných odborov organizačnej zložky ŠUP, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava, pre ktorých prijatie je povinné absolvovanie talentovej skúšky:

odbory ŠUP: odevný dizajn, dizajn interiéru, reklamná tvorba

číslo študijného odboru            študijný odbor            schválený počet žiakov
8610 M                                         odevný dizajn                           12
8614 M                                         dizajn interiéru                        20
8633 M                                        reklamná tvorba                      24

Termíny talentových skúšok podľa aktuálneho usmernenia MŠVVaŠ SR:
– v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
– v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

Kritériá /prezenčné/:

 1. Kresba podľa predlohy /0 – 40 bodov/
 2.  Kreatívna úloha /0 – 40 bodov/
 3.  Dosiahnuté študijné výsledky v 1. polroku 8. roč. ZŠ z vybraných predmetov – slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny, anglický jazyk a dejepis /spoločný priemer 0 – 20 bodov/
 4.  Externý umelecký výkon zo súťaží /1. – 3. miesto v celoslovenskej 20 bodov, 1. – 3. miesto v nadnárodnej 40 bodov, započítavajú sa body za umiestnenie vo vyššej úrovni súťaže
 5. Pri dosiahnutí rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači v nasledovnom poradí:
  a) Držiteľ preukazu ZŤP
  b) S vyšším počtom bodov z druhého kritéria
  c) S vyšším počtom, bodov z prvého kritéria
 6. Uchádzači budú prijatí podľa úspešnosti umiestnenia v poradí získaných bodov zo všetkých kritérií
VIAC INFORMÁCIÍ pre tieto odbory

Odbor SOŠ – tvorba nábytku a interiéru

číslo študijného odboru            študijný odbor            schválený počet žiakov
3348 M                                       tvorba nábytku a interiéru                9

Termíny talentových skúšok podľa aktuálneho usmernenia MŠVVaŠ SR:
– v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
– v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

Kritériá:

 1.  Kresba podľa predlohy /0 – 40 bodov/
 2. Kreatívna úloha /0 – 40 bodov/
 3. Dosiahnuté študijné výsledky v 1. polroku 8. roč. ZŠ z vybraných predmetov – slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny, anglický jazyk a dejepis /spoločný priemer 0 – 20 bodov/
 4. Externý umelecký výkon zo súťaží /1. – 3. miesto v celoslovenskej 20 bodov, 1. – 3. miesto v nadnárodnej 40 bodov, započítavajú sa body za umiestnenie vo vyššej úrovni súťaže
 5. Pri dosiahnutí rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači v nasledovnom poradí:
  a) Držiteľ preukazu ZŤP
  b) S vyšším počtom bodov z druhého kritéria
  c) S vyšším počtom, bodov z prvého kritéria
 6. Uchádzači budú prijatí podľa úspešnosti umiestnenia v poradí získaných bodov zo všetkých kritérií
VIAC INFORMÁCIÍ pre tieto odbory

Odbor SOŠ drevárska – styling a marketing, drevárstvo a nábytkárstvo

číslo študijného odboru            študijný odbor            schválený počet žiakov
3158 M                                     styling a marketing                12
3336 M 02                       drevárstvo a nábytkárstvo            9

Termíny skúšok podľa aktuálneho usmernenia MŠVVaŠ SR:
– v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
– v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Kritériá

 1. Dosiahnuté študijné výsledky v 1. polroku 8. roč. ZŠ z vybraných predmetov – slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny, anglický jazyk a dejepis /spoločný priemer 0 – 20 bodov/
 2. Dosiahnutý počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry /0 – 40 bodov/
 3. Dosiahnutý počet bodov z prijímacieho testu z matematiky /0-40 bodov/
 4. Pri dosiahnutí rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači v nasledovnom poradí:
  d) držiteľ preukazu ZŤP,
  e) s vyšším počtom bodov z druhého kritéria,
  f) s vyšším počtom, bodov z tretieho kritéria.
 5. Uchádzači budú prijatí podľa úspešnosti umiestnenia v poradí získaných bodov zo všetkých kritérií
VIAC INFORMÁCIÍ pre tieto odbory

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.

Kritériá pre študijné odbory