Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava

Podmienky prijímacieho konania

do 1. ročníka organizačnej zložky škola umeleckého priemyslu pre školský rok 2024/2025

študijný odbory:
8633 M reklamná tvorba (RET)
8610 M odevný dizajn (ODZ)
8614 M dizajn interiéru (DIN) 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), po prerokovaní v pedagogickej rade  21. 11. 2023 určujem pre

Školu umeleckého priemyslu (EDUID 100000371), ktorá je  org. zložkou Spojenej školy Tokajícka 24,  Bratislava:

 1. Termíny prijímacích skúšok:

Prvý termín:            29. apríl 2024, v prípade potreby aj 30. apríl 2024 

Druhý termín:         09. máj 2024, v prípade potreby aj 10. máj 2024 

Ďalší termín:            18. jún 2024, prijímacie skúšky na nenaplnené miesta

 1. Počet žiakov, ktorých možno prijať: určí Bratislavský samosprávny kraj
 2. Obsah, rozsah a forma prijímacích skúšok: úlohy na overenie talentu uchádzača

Dve praktické úlohy (realistická kresba a kreatívna tvorba), zamerané na zistenie schopnosti  uchádzačov vyjadriť myšlienky a predstavy pomocou výtvarného jazyka, na ovládanie výtvarných techník, výtvarnú pamäť, pohotovosť, fantáziu a schopnosť vyjadriť svoj vlastný výtvarný názor. Prijímacie skúšky sa budú konať prezenčným spôsobom.

 1. Prijímacie skúšky na overenie talentu: vykonajú všetci prihlásení uchádzači.

V prípade, že zákonný zástupca podá na školu prihlášku na štúdium s uvedením dvoch talentových študijných odborov, talentovú skúšku vykoná uchádzač len raz. Výsledok z nej sa zarátava samostatne do hodnotenia oboch odborov.

 1. Čas na vypracovanie úloh: 180 minút
 2. Kritériá a hodnotenie prijímacej skúšky:

Žiak môže získať maximálne 110 bodov za:

 • prijímaciu skúšku – výtvarné úlohy (30+30 bodov za každú úlohu, t. j. spolu 60 bodov)
 • prospech zo základnej školy – do hodnotenia sa berú spoločne priemerné výsledky koncoročného vysvedčenia 8. ročníka a prvého polroka 9. ročníka z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (v prípade, že mal uchádzač na ZŠ dva, tak lepší z nich), dejepis, matematika a biológia. V prípade, že žiak bol hodnotený v niektorom z predmetov slovne („absolvoval“, „aktívne absolvoval“), určí sa mu známka z priemeru z ostatných uvedených predmetov. Body za prospech budú pridelené podľa nižšie uvedenej prospechovej tabuľky – spolu najviac 40 bodov.
 • výsledky zo súťaží (10 bodov) – do úvahy sa berú len výsledky v celoslovenskom kole z predmetových olympiád a zo súťaží, ktoré súvisia s odborom (štúdiom) vzdelávania a súčasne sú pod záštitou MŠVVaŠ SR, ktoré žiak absolvoval v posledných dvoch ročníkoch navštevovania ZŠ, ktoré budú riadne zdokladované diplomami, certifikátmi a pod. (priložené k prihláške na štúdium na SŠ) – 10 bodov za umiestnenie na jednom z prvých troch miest. Pri viacerých súťažiach sa úspech zarátava do hodnotenia len raz.

Uchádzač vykoná úspešne prijímaciu skúšku, ak získa celkovo najmenej 20 bodov.

  PROSPECHOVÁ TABUĽKA      
Prospech do 1,0 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Body 40 38 36 34 32 30 28 26 24
Prospech do 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
Body 22 20 18 16 14 12 10 8 6

Ak viacerí uchádzači získajú rovnaký výsledný počet bodov, prijímacia komisia uprednostní uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, ďalej uchádzača s lepším prospechom zo základnej školy, ďalej uchádzača s lepšou známkou zo slovenského jazyka. v zmysle prijímacích kritérií.

 1. Organizačné pokyny a rozhodovanie o prijatí:

Každému uchádzačovi, ktorý si podal prihlášku na štúdium na Spojenej škole, škola odošle najmenej 5 dní pred uskutočnením prijímacej skúšky pozvánku s pokynmi a číselným kódom, ktorý bude žiakovi pridelený v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Uchádzač si na prijímaciu skúšku prinesie so sebou pozvánku na prijímaciu skúšku a všetky pomôcky, ktoré má uvedené v pozvánke a vyplnený informačný dotazník.

V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet  miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne písomne ospravedlnení najneskôr v deň prijímacej skúšky do 12,00 hod.; týmto uchádzačom určí riaditeľ školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2024 a vykonajú sa v rovnakom rozsahu, obsahu, forme a podľa rovnakých kritérií ako prijímacie skúšky  v prvom termíne.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z. V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu. Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijatia

V prípade, že po prijímacích skúškach „v prvom kole“ ostanú voľné miesta, riaditeľ školy rozhodne o prijímacích skúškach v ďalšom termíne (v druhom kole) na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 4. júna 2024. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2024/2025 budú konať 18. júna 2024. Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa Spojenej školy o neprijatí písomne odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Aby bola prihláška kompletná uchádzač tiež predkladá:

 • Správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako 2 roky – predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti – predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou,
 • Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania – predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením,
 • Kópie vysvedčení – predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na koncoročnom vysvedčení 8. roč. alebo polročnom vysvedčení 9. roč. v zmysle bodu 6. týchto podmienok prijímacieho konania hodnotený slovne.

Od uchádzačov nepožadujeme domáce práce.

V Bratislave 23. 11. 2023

Ing. Petronela Jeckelová, 
riaditeľka Spojenej školy