Ľutujeme, ale od školského roku 2022/23 nových žiakov do študijného odboru neprijímame.

[rev_slider INTER]

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Podmienky prijatia: Talentová skúška na overenie špeciálnych zručností a talentu uchádzača. Pri zostavovaní poradia úspešnosti uchádzačov sa berie v úvahu aj prospech zo ZŠ.

Cieľ štúdia: Príprava absolventa so širokým  všeobecnovzdelávacím základom a s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú, cieľavedomú a samostatnú činnosť pri navrhovaní nábytku a zariaďovaní interiéru. Študenti získajú spôsobilosti od hľadania inšpirácie a navrhovania cez  technické a konštrukčné riešenia až po finálne spracovanie výrobku.

Uplatnenie absolventov: samostatne tvorivo navrhovať a pracovať v nábytkárskom priemysle, v umelecko-výtvarnej tvorbe, vo vlastných nábytkárskych firmách a dizajnových štúdiách, v ateliéroch zaoberajúcich sa interiérom. Rovnako môže žiak po skončení štúdia pokračovať na vysokej škole.

Dĺžka štúdia: 4 roky

Ukončenie štúdia: Maturitná skúška

Viac informácií o štúdiu