základné informácie

Dizajn interiéru 8614 M

Termín prijímacieho konania ŠUP: talentová skúška Pozrite si podľa odborov TU

Prijímacia skúška: Talentová skúška na overenie špeciálnych schopností, zručností, nadania a aj prospechu zo ZŠ. Podrobné kritériá budú zverejnené na webe v priebehu mesiaca január.

Cieľ štúdia: Príprava na vysokoškolské štúdium príbuzných umeleckých smerov. Absolvent štúdia získa výtvarno-technické profesionálne zručnosti, zamerané na tvorbu návrhov a dizajnérskych riešení, grafické priestorové zobrazenie pomocou počítačovej grafiky. má prehľad o moderných a aktuálnych materiáloch moderného dizajnu, má predpoklady k  estetickému spracovaniu materiálu a prehlbuje sa jeho cit k výberu vhodného materiálu. Disponuje   znalosťami o podmienkach pre výkon povolania interiérového dizajnéra (pracuje so základnými interiérovými dispozičnými zvyklosťami a štandardami), so základnými znalosťami o právnych, ekonomických a manažérskych zásadách vedenia dizajnérskej kancelárie. Ovláda tiež poznatky financovania interiérového návrhu, riadenia projektu a kontroly rozpočtu.

Uplatnenie absolventov je v odboroch interiérového a dizajnerského návrhárstva, v štúdiách a ateliéroch dizajnu a moderného životného štýlu.

Ukončenie štúdia: Maturitná skúška