ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Cieľom štúdia je príprava na vysokoškolské štúdium príbuzných umeleckých smerov.

Uplatnenie absolventov je v odboroch interiérového a dizajnerského návrhárstva, v štúdiách a ateliéroch dizajnu a moderného životného štýlu. Absolvent štúdia získa výtvarno-technické profesionálne zručnosti, zamerané na tvorbu návrhov a dizajnérskych riešení, grafické priestorové zobrazenie pomocou počítačovej grafiky. má prehľad o moderných a aktuálnych materiáloch moderného dizajnu, má predpoklady k  estetickému spracovaniu materiálu a prehlbuje sa jeho cit k výberu vhodného materiálu. Disponuje   znalosťami o podmienkach pre výkon povolania interiérového dizajnéra (pracuje so základnými interiérovými dispozičnými zvyklosťami a štandardami), so základnými znalosťami o právnych, ekonomických a manažérskych zásadách vedenia dizajnérskej kancelárie. Ovláda tiež poznatky financovania interiérového návrhu, riadenia projektu a kontroly rozpočtu.

Znalosti absolventa z dejín umenia, interiéru, znalosti farbocitu, práca počas dizajnérskej praxe s rozličnými druhmi materiálov, počítačové zručnosti,  ekonomická gramotnosť, sú predpokladom na široké uplatnenie po úspešnom ukončení štúdia maturitnou skúškou a súšasne aj predpokladom na ďalšie štúdium na vysokej škole.

Kritéria na prijatie: Talentová skúška na overenie špeciálnych schopností, zručností, nadania a aj prospechu zo ZŠ. Podrobné kritériá budú zverejnené na webe v priebehu mesiaca január.
Viac informácií o štúdiu

Dizajn interiéru 8614 M