základné informácie

Reklamná tvorba 8633 M

Termín prijímacieho konania ŠUP:  Pozrite si podľa odborov TU

Prijímacia skúška: Talentová skúška na overenie špeciálnych zručnosti a talentu uchádzača. Kritériá pre prijatie budú zverejnené na webe v priebehu mesiaca január.

Cieľ štúdia: Okrem vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov je účelom štúdia oboznámiť žiakov s termínmi z oblasti reklamy, masovej komunikácie a public relations. Venovať sa budú aj dejinám výtvarnej kultúry, dejinám reklamy a výtvarnej príprave z oblasti reklamy. Hlavným cieľom štúdia je oblasť samotnej reklamnej tvorby, či mediálnej výchovy. Ďalším cieľom je tiež pripraviť žiakov na štúdium na vysokej škole príbuzného zamerania. Štúdium zaberá široký záber odborného vzdelania, s možnosťou užšej špecializácie na vysokej škole.

Uplatnenie absolventov: Umelecké a reklamné agentúry, práca v médiách, inzertných oddeleniach firiem a spoločností. Absolventi sa môžu uplatniť taktiež v multimediálnych a grafických štúdiách, vo firmách pripravujúcich mediálne a iné kampane, v budovaní vlastnej firmy zaoberajúcej sa reklamou a propagáciou, či mediálnej oblasti. Naši najlepší absolventi sú prijímaní na VŠ na VŠMU, VŠVU, UCM v Trnave, Univerzitu Tomáše Bati, UK v Bratislave, Pedagogická fakulta Nitra, Akadémia umení v BB, Karlova univerzita.

Získané zručnosti: Tvorba reklamného textu, grafiky, videa. Ovládanie komplexných programov platených ale aj voľne dostupných: illustrator, Premiere pro, Photoshop, Affinity Designer, Aftereffect, indesign, 3D blender, Dimension.

Dĺžka štúdia: 4 roky, Ukončenie štúdia: Maturitná skúška

Ukážka prác študentov

Výber videospotov zo šk. roka 2022/2023

Pri videospotoch si mutíme uvedomiť, že sa jedná o koncepty, tvorené v profesionálnych programoch ale v školskom prostredí a nie v programoch s predvyrobenými grafickými prvkami. Na bežnej videokampani pracuje mnoho profesionálov z rôznych odborov, tieto spoty sú dielom vždy jediného žiaka, ktorý sa zároveň učí pracovať s kamerou, počítačom a kresliť. Učí sa bez predošlých skúseností ako navrhnúť, a vytvoriť ucelený videospot od námetu po finálnu prezentáciu.