Deň narcisov

Vážení priatelia, naša škola sa pravidelkne zúčastňuje na organizácii Dňa narcisov a úzko spolupracuje s ligou proti rakovinem z dôvodov obmedzeného režimu počas Korona krizy došlo ku zmene tak Vás prostredníctvom Ligy proti rakovine informujeme o nevyhnutnosti presunu 24. ročníka… Zobraziť detail>

Rozhodnutie o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 4. mája 2020 v bode o prijímacích skúškach v ďalšom termíne na nenaplnené miesta zverejňujem a oznamujem túto skutočnosť v nasledovnom členení: Študijný odbor                   Počet prijatých a zapísaných     Počet voľných miest 8614 M dizajn interiéru                          21                                                      9 8610 M… Zobraziť detail>

Oznam pre neprijatých uchádzačov.

Spojená škola zostavila poradie úspešnosti podľa schválených a zverejnených kritérií pre prijímanie do 1. ročníka šk. roka 2020/2021. Vzhľadom na počet žiakov, ktorých škola môže prijať a počet prihlásených žiakov ZŠ, uchádzačov o štúdium, ktorí neboli prijatí je viac. Zo skúseností vieme, že… Zobraziť detail>

Oznam pre prijatých uchádzačov

V zmysle rozhodnutia riaditeľa školy o prijímacích skúška do 1. ročníka pre šk. rok 2010/2021 je prijatí uchádzač povinný doručiť na sekretariát školy do 4. júna 2020 vyplnený a podpísaný zákonným zástupcom dokument „Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium“. V opačnom prípade vydané rozhodnutie o… Zobraziť detail>

Upozornenie pre všetkých prihlásených žiakov

Upozornenie Spojená škola, Tokajícka 34, Bratislava odoslala všetkým prihláseným žiakom e-mailom, prípadne poštou úlohy (zadania) na talentové skúšky. Ešte stále napriek ich obtelefonovávaniu nemáme od všetkých spätnú väzbu, že im boli doručené. Ak sa nájdu takí, ktorým z nejakých dôvodov (zlé… Zobraziť detail>

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určil svojím … Zobraziť detail>

Kritéria prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava, v ktorých sa overuje umelecký talent pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

( 8610 M odevný dizajn, 8633 M reklamná tvorba, 8614 M dizajn interiéru, 3348 M tvorba nábytku a interiéru)   ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a… Zobraziť detail>

Talentové skúšky – oznámenie

Dobrý deň, Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava využíva v čase mimoriadnej situácie možnosť ďalšieho vlastného kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka šk. roka 2020/21 v podobe dištančnej formy talentových skúšok. V prílohe Vám dnes zasielame elektronickou poštou na e-mailové adresy udané … Zobraziť detail>

Kritéria prijímacieho konania na študijný odbor vzdelávania 3158 M styling a marketing pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:   Povinné predmety: Do celkového súčtu… Zobraziť detail>