Upozornenie pre všetkých prihlásených žiakov

Upozornenie Spojená škola, Tokajícka 34, Bratislava odoslala všetkým prihláseným žiakom e-mailom, prípadne poštou úlohy (zadania) na talentové skúšky. Ešte stále napriek ich obtelefonovávaniu nemáme od všetkých spätnú väzbu, že im boli doručené. Ak sa nájdu takí, ktorým z nejakých dôvodov (zlé… Zobraziť detail>

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určil svojím … Zobraziť detail>

Kritéria prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava, v ktorých sa overuje umelecký talent pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

( 8610 M odevný dizajn, 8633 M reklamná tvorba, 8614 M dizajn interiéru, 3348 M tvorba nábytku a interiéru)   ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a… Zobraziť detail>

Talentové skúšky – oznámenie

Dobrý deň, Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava využíva v čase mimoriadnej situácie možnosť ďalšieho vlastného kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka šk. roka 2020/21 v podobe dištančnej formy talentových skúšok. V prílohe Vám dnes zasielame elektronickou poštou na e-mailové adresy udané … Zobraziť detail>

Kritéria prijímacieho konania na študijný odbor vzdelávania 3158 M styling a marketing pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:   Povinné predmety: Do celkového súčtu… Zobraziť detail>

Priebežné oznámenie o prijímacích skúškach

Vážení rodičia a uchádzači o štúdium, po predchádzajúcom súhlase hlavného hygienika SR dnes pán minister ŠVVaŠ SR rozhodol o ich praktickej realizácii bez prítomnosti žiakov v škole. Vzhľadom na našu doterajšiu úplne inú predstavu o ich konaní musíme operatívne našu pôvodne pripravenú verziu úplne prepracovať,… Zobraziť detail>

Informácia riaditeľa školy pre uchádzačov o štúdium a ich zákonných zástupcov o prijímacích skúškach

V Bratislave 21. apríla 2020 Dobrý a zdravý deň, v poslednom období dostávam znepokojujúce e-maily a telefonáty o tom, že niektoré školy robili prijímacie konanie elektronicky, že ako a kedy ich bude robiť naša škola, prípadne, či už neboli, a či sme na niektorých nezabudli. Mám neoverené… Zobraziť detail>

Oznámenie riaditeľa školy o neklasifikácii niektorých vyučovacích predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované.

V zmysle bodu 4 - Zásady hodnotenia; Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 6.4.2020, riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré… Zobraziť detail>

Oznam o zmenách v organizácii školského roka 2019/20

Aktualizácia doterajších oznamov Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal dňa 26. 3. 2020 rozhodnutie č.: 2020/10610:1-A1030, na základe ktorého riaditeľstvo školy aktualizuje nasledovné: Rozhodnutie o prerušení školského vyučovania v školách od 30. marca 2020 do odvolania trvá. Riaditelia škôl zabezpečia podľa… Zobraziť detail>