Kritéria prijímacieho konania na študijný odbor vzdelávania 3158 M styling a marketing pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:   Povinné predmety: Do celkového súčtu… Zobraziť detail>

Priebežné oznámenie o prijímacích skúškach

Vážení rodičia a uchádzači o štúdium, po predchádzajúcom súhlase hlavného hygienika SR dnes pán minister ŠVVaŠ SR rozhodol o ich praktickej realizácii bez prítomnosti žiakov v škole. Vzhľadom na našu doterajšiu úplne inú predstavu o ich konaní musíme operatívne našu pôvodne pripravenú verziu úplne prepracovať,… Zobraziť detail>

Informácia riaditeľa školy pre uchádzačov o štúdium a ich zákonných zástupcov o prijímacích skúškach

V Bratislave 21. apríla 2020 Dobrý a zdravý deň, v poslednom období dostávam znepokojujúce e-maily a telefonáty o tom, že niektoré školy robili prijímacie konanie elektronicky, že ako a kedy ich bude robiť naša škola, prípadne, či už neboli, a či sme na niektorých nezabudli. Mám neoverené… Zobraziť detail>

Oznámenie riaditeľa školy o neklasifikácii niektorých vyučovacích predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované.

V zmysle bodu 4 - Zásady hodnotenia; Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 6.4.2020, riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré… Zobraziť detail>

Oznam o zmenách v organizácii školského roka 2019/20

Aktualizácia doterajších oznamov Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal dňa 26. 3. 2020 rozhodnutie č.: 2020/10610:1-A1030, na základe ktorého riaditeľstvo školy aktualizuje nasledovné: Rozhodnutie o prerušení školského vyučovania v školách od 30. marca 2020 do odvolania trvá. Riaditelia škôl zabezpečia podľa… Zobraziť detail>

Oznam o zmenách v organizácii školského roka 2019/20

Riaditeľstvo Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava OZNAM Vážené kolegyne, kolegovia, žiaci, rodičia a uchádzači o štúdium, týmto Vás informujem o základných aktuálne dostupných informáciách o zmenách v organizácii školského roka 2019/20. „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Dôvodom… Zobraziť detail>

List riaditeľa školy žiakom a rodičom.

Vážení rodičia, milí žiaci,   vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu, otázky a podnety zo strany žiakov a rodičov, zasielam aktuálne informácie: V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR nie je možné sprístupňovať školu. Preto bude škola naďalej uzavretá – nie je možné ju otvoriť… Zobraziť detail>

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

Žiaci našej školy zareagovali na výzvu a neváhali sa zapojiť do celoslovenskej  kampane, ktorú vyhlásil Slovenský Červený kríž na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi. Heslo kampane: „Láska lieči“ napomáha chorým ľuďom, ktorí čakajú na uzdravenie.  Dňa 10.02.2020  sme sa zúčastnili Valentínskej  kvapky krvi, podali… Zobraziť detail>