Rozhodnutie

Rozhodnutie riaditeľa Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava k otváraniu škôl od 8. 2. 2021
Rozhodnutie ministra školstva SR a stanovisko RÚVZ v Bratislave k otváraniu škôl k 8. 2. 2021 sú čiastočne antagonistické. Stavajú riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK do situácie, kedy aj s podporou župy majú rozhodnúť sami na základe vlastných zistení o konkrétnej situácii na škole.
V zmysle uvedeného:
Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava umožní prezenčné vyučovanie žiakov maturitného ročníka od 9. 2. 2021. Táto dobrovoľná možnosť zostáva zachovaná do ďalšej úpravy pri dodržaní všetkých doterajších (najmä hygienických) usmernení s tým, že sa odporúča učiteľom organizovať vyučovanie ako osvedčené 5+1.
Dištančné vyučovanie samozrejme pokračuje naďalej v doterajšom režime.
V Bratislave 7. 2. 2021
RNDr. Miroslav Marušic, v. r.
riaditeľ