OZNÁMENIE riaditeľa Spojenej školy o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne

OZNÁMENIE

riaditeľa Spojenej školy o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne

 

Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

srdečne vás pozdravujem a zároveň vám dávam na vedomie, že po prerokovaní v pedagogickej rade sa budú  dňa 22. júna konať na Spojenej škole, Tokajícka 24, Bratislava prijímacie skúšky v ďalšom termíne (2. kolo) na nenaplnené miesta pre žiakov prvého ročníka pre školský rok 2021/2022, ktorých možno prijať do študijných odborov podľa organizačných zložiek nasledovne:

 

Organizačná zložka Škola umeleckého priemyslu:

číslo študijného odboru                     študijný odbor                        počet voľných miest

8610 M                                               odevný dizajn                                      5

8614 M                                               dizajn interiéru                                   2

8633 M                                               reklamná tvorba                                 6

 

Organizačná zložka SOŠ drevárska:

číslo študijného odboru                     študijný odbor                        počet voľných miest

3158 M                                               styling a marketing                                 2

3348 M                                               tvorba nábytku a interiéru                   9

3336 M 02                              drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo       5

 

Kritériá pre prijatie sú rovnaké ako pri prijímacích skúškach v riadnom termíne a sú zverejnené na www.tokajicka.sk . Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť najneskôr 21. 6. 2021.

 

 

V Bratislave 1. 6. 2021

 

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.

riaditeľ SpŠ