USMERNENIE RIADITEĽA ŠKOLY

Usmernenie

riaditeľa Spojenej školy COVID-19 2020/2021 č.2

 

Dobrý deň, vážení rodičia a žiaci,

rozhodnutím pána ministra ŠVVaŠ SR bolo dnešným dňom na stredných školách až do odvolania prerušené prezenčné vzdelávanie, vyučovanie bude ďalej až do odvolania prebiehať dištančne, čo mi je úprimne ľúto najmä kvôli naším prvákom a štvrtákom.

Na základe vykonaného predchádzajúceho prieskumu nie je na škole žiak či žiačka, ktorý by pre túto formu vzdelávania nedisponoval niektorým k tomu potrebným digitálnym zariadením (PC, notebook, tablet, smartfón …) a internetom, takže technický problém u žiakov nemáme. Podobne je to aj s vyučujúcimi, ktorí navyše môžu využívať zariadenia školy. Všetci učitelia Spojenej školy boli nedávno preškolení na platformu Google Meet (https://www.tokajicka.sk/corona/), ale pre dištančné vyučovanie môžu využiť aj EduPage, prípadne MS Teams a iné. Toto je pre mňa veľmi povzbudzujúce. Teraz už len záleží na každom jedincovi, ako sa nastávajúcich úloh touto cestou zhostí.

Dnes bude zverejnený na EduPage nový rozvrh vyučovania, podľa ktorého sa bude vyučovať v nastávajúcom období. Tento rozvrh môže byť priebežne upravovaný. Vyučovanie začne druhou vyučovacou hodinou o 8,20 hod. a bude trvať denne v jednotlivých triedach 4 – 5 vyučovacích hodín. Každá vyučovacia hodina začne prezenciou prítomných, neprítomný žiak bude poznačený v elektronickej triednej knihe, na ktorú škola prešla od tohto školského roka, so všetkými následkami, ako keby sa neprezentoval v triede.

V prípade, že si  niektorí zo študentov zabudli niečo osobné v škole, alebo si budú musieť prevziať potrebné veci na vyučovanie, bude toto riešiť cez svojho triedneho, ktorý to odkonzultuje so svojou nadriadenou zástupkyňou riaditeľa. Takýto postup sa uplatní aj v iných naliehavých veciach, ako napr. neschopnosť pripojiť sa na  vyučovanie (generovanie nového hesla) a pod.

Toto usmernenie vydávam na základe informácií, ktoré mám k dispozícii ráno 12. 10. 2020. Predpokladám, že v nastávajúcom období môžu prísť aj niektoré nové respektíve upresňujúce nariadenia ÚKŠ SR a MŠVVaŠ SR, na ktoré budeme musieť zareagovať rovnako operatívne.

Predovšetkým však verím, že sa čoskoro zdraví stretneme v škole. Dovtedy som k dispozícii i ja osobne na verejne známej e-mailovej adrese marusic.miroslav@tokajicka.sk .

 

V Bratislave 12 . 10. 2020

 

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.

riaditeľ SpŠ