OZNÁMENIE riaditeľa školy o organizácii školského vyučovania po ukončení jeho prerušenia

Ako je všetkým známe, dňom 22.6.2020 sa skončí obdobie prerušenia
školského vyučovania spôsobené celosvetovou epidémiou COVID-19, pričom
účasť žiakov v škole až do ukončenia vyučovania v 2. polroku šk. roku 2019/20
má byť dobrovoľná.
Berúc do úvahy uvedenú skutočnosť, ako i to, že hodnotenie žiakov školy bude
v tom čase uzatvorené, a rovnako tiež vzhľadom na  očakávané správanie sa
žiakov, školské vyučovanie v celom 26. týždni, t. j. od 22.6. do 26. 6. 2020
ruším.
Žiaci sa dostavia do školy dňa 29.6.2020 o 8,00 hod. (odovzdávanie učebníc,
vypratanie tried a šatní od osobných vecí a pod.) a 30.6.2020 o 8,00 hod., kedy
si prevezmú vysvedčenia.
V Bratislave 19. 6. 2020
RNDr. Miroslav Marušic, v. r.
riaditeľ školy