Oznam o zmenách v organizácii školského roka 2019/20

Aktualizácia doterajších oznamov

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal dňa 26. 3. 2020 rozhodnutie č.: 2020/10610:1-A1030, na základe ktorého riaditeľstvo školy aktualizuje nasledovné:

  1. Rozhodnutie o prerušení školského vyučovania v školách od 30. marca 2020 do odvolania trvá. Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
  2. Prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétny termín bude určený neskôr. Kritériá pre prijatie, zverejnené na webstránke a výveske školy, zostávajú nezmenené.
  3. Prijímacie skúšky do stredných škôl (styling a marketing) na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa , a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania, konkrétny termín bude určený neskôr. Prijímacie kritéria vzhľadom na zrušenie Testovania 9 budú zverejnené do 28. apríla 2020.
  4. Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30 júna 2020.
  5. Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania, najneskôr do 30. júna.
  6. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy.
  7. V školskom roku 2019/20 sa ruší vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

V Bratislave 30.3.2020

RNDr. Marušic Miroslav, v. r.

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2020/03/Oznam-o-zmenách-v-organizácii-školského-roka-30-_3_2020-3.pdf“ color=“orange“]link na stiahnutie[/button]