Kritéria prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava, v ktorých sa overuje umelecký talent pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

( 8610 M odevný dizajn, 8633 M reklamná tvorba, 8614 M dizajn interiéru, 3348 M tvorba nábytku a interiéru)

 

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
 • Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
  • Povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Matematika
 • Jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
 • Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Spojená škola si určuje tieto 2 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy – anglický jazyk a dejepis.

 • Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Spojená škola si určuje 2 doplnkové predmety – biológia a fyzika.

 1. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 1. ĎALŠIE KRITÉRIA

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne.

 • Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste. v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde:

Okresné kolo – 10 bodov, krajské kolo 20 bodov, celonárodné kolo 40 bodov a medzinárodné kolo 80 bodov. Započítavajú sa body za umiestnenie vo vyššom kole.

 • Umelecký výkon

Do celkového hodnotenia sa započítavajú body za účasť žiaka v 8. ročníku alebo 9. ročníku v súťažiach: výtvarných, fotografických, video tvorby, produktového dizajnu ( tvorba webstránok, odevné modely, dizajn nábytku a iná priestorová 3D tvorba) nasledovne:

Regionálne umiestnenie 1.– 3. miesto 20 bodov, čestné uznanie 15 bodov, samotná účasť  10 bodov,

Celonárodné umiestnenie 1. -3. miesto 40 bodov, čestné uznanie 30 bodov, samotná účasť  20 bodov,

Medzinárodné umiestnenie 1. -3. miesto 80 bodov, čestné uznanie 60 bodov, samotná účasť  40 bodov.

Započítavajú sa body za umiestnenie vo vyššej úrovni súťaže.

 • Doručovanie dokladov o predmetovej olympiáde a umeleckom výkone

Uchádzač doručí do stanoveného termínu fotokópie diplomov, čestných uznaní, výsledkových listín, alebo iných dokladov o účasti na súťaži poštou, e mailom na skola@tokajicka.sk, alebo osobne na sekretariát školy. Rozhodujúci dátum doručenia na školu je 18. máj 2020.

 • Vlastné kritérium Spojenej školy.

V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent Spojená škola využíva možnosť jeho overenia talentovými skúškami dištančnou formou, ktoré sa uskutočnia do 18. mája 2020. Uchádzač získa za predvedený výkon 0 – 100 bodov.

 • V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet bodov z anglického jazyka.

 • Možnosti prijatia

Spojená škola môže podľa zostaveného poradia prijať do jednotlivých študijných odborov nasledovný počet žiakov:

8633 M reklamná tvorba                                     30 žiakov

8610 M odevný dizajn                                         12 žiakov

8614 M dizajn interiéru                                       30 žiakov

3348 M tvorba nábytku a interiéru                     10 žiakov

 

V Bratislave dňa 4. mája 2020

 

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.

Riaditeľ školy