Stretnutie s učiteľmi

Pozývame rodičov všetkých žiakov na stretnutie s  učiteľmi

 

Termín:    19. 4. 2017 o 16.30

Miesto:     triedy podľa rozpisu           

 

Program:

  • výchovnovzdelávacie výsledky žiakov za tretí štvrťrok školského roku 2016/2017
  • ročníkové práce, odborná prax, projektové cvičenia, maturitná skúška
  • rôzne