Zápis prijatých uchádzačov odbory Styling marketing, Drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo.

Z Á P I S prijatých uchádzačov na štúdium do 1. ročníka šk. roka 2017/2018 sa uskutoční v dňoch

18. 05. 2017 – štvrtok od 8,30 – 12,00 hod. a od 13,00 – 15,00 hod. a 22 05. 2017 – pondelok od 8,30 – 12,00 hod. a od 13,00 – 15,00 hod.

V osobitných prípadoch po predchádzajúcej dohode s asistentkou riaditeľa (č. tel. 02/433 378 41) je možné vykonať zápis aj v inom termíne a čase.
Zápis sa uskutoční na sekretariáte Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 03 v Bratislave v pavilóne D na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.

Ak zákonný zástupca nezapíše uchádzača na štúdium, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium v strednej škole prijatý, je neplatné.

Výsledky prijímacieho konania