Európsky týždeň športu

Do celoeurópskej  kampane v rámci Európskeho týždňa športu sa zapojilo 87 žiakov z našej školy.  Úspešný turnaj vo vybíjanej absolvovali žiaci  od 23-30 septembra 2020.  Víťazom sa stali žiaci z 2. A triedy, ktorí svojou húževnatosťou a nasadením vyhrali. Ocenení boli bonboniérou Toffifee a  obdržali aj… Zobraziť detail>

Projekt Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Naša škola získala grant na medzinárodný projekt Erasmus+, KA1, Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Téma projektu:  Móda, marketing a Flamenco šaty /2019-1-SK01-KA102-060535/ Do projektu sú okrem našej školy zapojení títo partnerI: Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, ako koordinátor projektu, Euromind, Ubeda, Španielsko,… Zobraziť detail>

projekt Game Literacy and learning

S potešením oznamujeme, že naša škola získala grant na medzinárodný projekt Erasmus+, Strategické partnerstvá, na obdobie od 1. 9. 2020 – 31. 08. 2022. Téma projektu:  Game Literacy and learning /Učenie hrou/. Do projektu sú zapojené tieto krajiny, mestá, resp. školy:… Zobraziť detail>

Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Riaditeľstvo Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2020/2021 začína dňa 2. septembra 2020. Nástup žiakov školy všetkých ročníkov vrátane detí tzv. „pendlerov“ do kmeňových tried je o 8,30 hod. (pavilóny B a C). Ich zaradenie… Zobraziť detail>

Deň narcisov

Vážení priatelia, naša škola sa pravidelkne zúčastňuje na organizácii Dňa narcisov a úzko spolupracuje s ligou proti rakovinem z dôvodov obmedzeného režimu počas Korona krizy došlo ku zmene tak Vás prostredníctvom Ligy proti rakovine informujeme o nevyhnutnosti presunu 24. ročníka… Zobraziť detail>

Rozhodnutie o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 4. mája 2020 v bode o prijímacích skúškach v ďalšom termíne na nenaplnené miesta zverejňujem a oznamujem túto skutočnosť v nasledovnom členení: Študijný odbor                   Počet prijatých a zapísaných     Počet voľných miest 8614 M dizajn interiéru                          21                                                      9 8610 M… Zobraziť detail>

Oznam pre neprijatých uchádzačov.

Spojená škola zostavila poradie úspešnosti podľa schválených a zverejnených kritérií pre prijímanie do 1. ročníka šk. roka 2020/2021. Vzhľadom na počet žiakov, ktorých škola môže prijať a počet prihlásených žiakov ZŠ, uchádzačov o štúdium, ktorí neboli prijatí je viac. Zo skúseností vieme, že… Zobraziť detail>

Oznam pre prijatých uchádzačov

V zmysle rozhodnutia riaditeľa školy o prijímacích skúška do 1. ročníka pre šk. rok 2010/2021 je prijatí uchádzač povinný doručiť na sekretariát školy do 4. júna 2020 vyplnený a podpísaný zákonným zástupcom dokument „Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium“. V opačnom prípade vydané rozhodnutie o… Zobraziť detail>