Vyjadrenie ku krízovej situácii v súvislosti s prerušením vyučovania na našej škole .

V zmysle Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach sa prerušuje vyučovanie na našej škole v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Žiaci školy sú usmerňovaní cez IŽK, všetci sú povinní sledovať zadávané úlohy, následne ich vypracovať a odovzdať vyučujúcim, všetky zadania sú klasifikované.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

Informácie budeme aktualizovať. Naďalej sledujte našu webovú stránku.

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/