Talentové skúšky – oznámenie

Dobrý deň,

Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava využíva v čase mimoriadnej situácie možnosť ďalšieho vlastného kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka šk. roka 2020/21 v podobe dištančnej formy talentových skúšok.

V prílohe Vám dnes zasielame elektronickou poštou na e-mailové adresy udané  na prihláškach na štúdium úlohy, ktoré je potrebné doručiť na školu do 18. mája 2020 poštou, alebo osobne na sekretariát školy v pracovné dni v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dôležitý je dátum doručenia. Ich doručenie tohto oznamu potvrďte ihneď pri jeho prevzatí.

Pozor, práce, ktoré budú doručené po tomto termíne nebudú vyhodnotené a uchádzač o štúdium stratí možnosť získať do hodnotenia až 100 bodov! Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú obmedzeniami nášho života v čase ohrozenia COVID – 19 odporúčam splnenie si tejto úlohy zbytočne neodkladať.

V prípadne vzniknutých komplikácií sa obracajte v pracovných dňoch na p. Ing. Danekovú na danekova.alena@tokajicka.sk  alebo t. č. 02 4333 7841.

S pozdravom

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.
riaditeľ  Spojenej školy