SÚŤAŽ pre študentov

LINK priamo na podmienky súťaže KLIK TU
P
resne parametre loga a jeho navrhu KLIK TU

Pokial by link nefungoval tu je prepis podmienok súťaže

Mestská informačná kancelária Poprad vyhlasuje podľa § 847 Občianskeho zákonníka
verejnú súťaž: Návrh loga VisitPoprad.sk

Vyhlasovateľ súťaže:
Mestská informačná kancelária Poprad (MIK Poprad) – príspevková organizácia mesta Poprad
zastúpená Ing. Luciou Pitoňákovou – riaditeľkou
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad
IČO: 42381193
Kontakt: riaditel@visitpoprad.sk, +421 910 890 512
Vymedzenie predmetu verejnej súťaže
Predmetom súťaže je vytvorenie diela – návrh loga VisitPoprad.sk v elektronickom grafickom
spracovaní, ktoré sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii MIK Poprad s
verejnosťou.
Logo má byť určené na prezentáciu mesta a jeho aktivít, vytvorenie značky mesta predovšetkým
pre oblasť cestovného ruchu z hľadiska destinačného marketingu a manažmentu.
Atribúty, ktoré by malo logo spĺňať:
1. Základné tézy na grafické spracovanie:
I. Poprad – jednotné mesto šiestich častí mesta
Mesto Poprad tvorí 6 mestských častí, z ktorých každá mala svoj osobitý historický vývoj a
význam. Jednotlivé mestské časti majú vlastné erby, v rámci ktorých sa vyskytujú farby:
biela, modrá červená a žltá (zlatá)
II. Poprad – ako destinácia
– mesto pohybu, športu a relaxu medzi horami (aquapark, sieť cyklotrás, športové zariadenia…)
– mesto kultúry pod Tatrami (celoročne pestrý a bohatý kultúrny program)
– mesto chutí a spoznávania (gastronomické podujatia a prevádzky a historické pamiatky a kultúrne
inštitúcie – galéria, múzeum…)
Do loga je vhodné zakomponovať obidva významové celky (I.+II.).
2. Nápis
!!! Súčasťou loga musí byť nápis VisitPoprad.sk !!! (resp. visitPOPRAD.sk, VISITPOPRAD.sk a
obdobné varianty)
3. Farebnosť
Pri koncepte loga je potrebné vychádzať z farieb erbu mesta – biela, modrá červená;
logo je vhodné koncipovať tak, aby bolo možné ho používať aj v prevedení čiernobielom resp. v
odtieňoch sivej.
Forma návrhu:
Súťažný návrh musí byť odoslaný v digitálnej forme vo formáte (JPG, PNG, PDF) v minimálnom
rozlíšení 300 dpi. Súčasťou návrhu loga musí byť jeho krátky vysvetľujúci popis
a zdôvodnenie daného návrhu.
V texte e-mailu uvedie účastník svoje celé meno a kontaktné údaje: e-mailovú adresu a telefónne
číslo.
Lehoty súťaže
1. Súťaž prebieha v termíne od 5.11 do 5.12.2019. Súťažné návrhy musia byť doručené do 5.
decembra 2019 na e-mailovú adresu: riaditel@visitpoprad.sk s označením „SUTAZ LOGO VISITPOPRAD“ v predmete e-mailu.
2. Víťazný návrh vyberie odborná komisia, ktorú určí zriaďovateľ Mestskej informačnej kancelárie
Poprad. Vyhodnotenie verejnej súťaže sa uskutoční do 15. decembra 2019.
3. Vyhlásenie výsledkov verejnej súťaže uskutoční vyhlasovateľ najneskôr do 20. decembra 2019
formou oznamu na svojej internetovej stránke www.VisitPoprad.sk. Autora víťazného návrhu bude
vyhlasovateľ priamo kontaktovať prostredníctvom ním uvedených kontaktných údajov.
Cena pre víťazný návrh a licencia
S autorom víťazného návrhu uzatvorí vyhlasovateľ Zmluvu o dielo podľa Občianskeho zákonníka
v spojení so zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský
zákon“) a licenčnú zmluvu podľa § 65 a násl. Autorského zákona, ktorou autor udelí
nadobúdateľovi licencie súhlas na použitie diela bezodplatne, s územným a vecným rozsahom aj
mimo územia Slovenskej republiky s jednorázovou odmenou 1000,- € za neobmedzené udelenie
výlučnej licencie pre MIK Poprad a Mesto Poprad.
Finančná čiastka bude víťazovi vyplatená po podpise zmluvy.
Následne dodá víťaz súťaže vyhlasovateľovi logo vo vysokom rozlíšení, v krivkách – vhodné na
ďalšie ľubovoľné grafické spracovávanie podľa potreby.
Ostatné súťažné podmienky
1. Na súťaži sa môžu zúčastniť občania SR s profesijným vzdelaním v oblasti grafiky, dizajnu,
architektúry vrátane študentov, pedagógov a odborníkov v týchto oblastiach; účastníkom môže byť
fyzická osoba žijúca na území SR alebo právnická osoba registrovaná v SR. Účasť na súťaži je
bezplatná.
2. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť vyhlasovateľ súťaže, členovia vyhodnocovacej komisie a ich
rodinní príslušníci.
3. Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské práva vlastní prihlasovateľ
a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov, najmä autorov erbu mesta Poprad a časti mesta
Poprad. Ak vyhlasovateľ zistí, že boli porušené autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo
vyradiť zo súťaže takýto podaný návrh.
4. Každý z prihlásených subjektov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy.
5. Odoslaním návrhu loga každý účastník automaticky udeľuje súhlas s podmienkami súťaže, so
spôsobom prezentácie a vystavenia, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a
sprievodných aktivít.
6. Základným kritériom hodnotenia kvality súťažných návrhov je originalita a inovatívnosť
kreatívneho nápadu, estetika a výstižnosť. Ďalšími kritériami sú významová zrozumiteľnosť,
jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť a zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri
zmene veľkosti loga.
Záverečné ustanovenia
Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas s bezplatnou reprodukciou pre
účely informovania o priebehu a výsledkoch súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej komisie žiadny z
návrhov ako víťazný, alebo súťaž zrušiť.