stretnutie s triednymi učiteľmi

Pozývame rodičov všetkých žiakov na stretnutie s triednymi učiteľmi

 

Termín: 21. 4. 2016 o 17.00

Miesto: triedy podľa rozpisu

Program:

  • výchovnovzdelávacie výsledky žiakov za tretí štvrťrok školského roku 2015/2016
  • ročníkové práce, odborná prax, projektové cvičenia, maturitná skúška
  • rôzne