Stretnutie s rodičmi

Pozývame rodičov žiakov na stretnutie: 13. 6. 2017 o 16. 30 v kmeňových učebniach

Program:

  • Informácie triednych a predmetových učiteľov o výchovnovzdelávacích výsledkoch
  • informácia o skúškach z hlavného predmetu (jún 2017)
  • odovzdávanie učebníc a kníh z knižnice
  • rôzne