STRETNUTIE S RODIČMI

Vážení rodičia,

pozývame Vás na informačné stretnutie o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov našej školy, ktoré sa uskutoční

       16. 4. 2018 od 16,30 hod.

Program:

16:30 – 17:00       individuálne dohodnuté stretnutia s vyučujúcimi jednotlivých
predmetov (dohodnite si  mailom s jednotlivými vyučujúcimi)

17:00 – 18:00      triedne aktívy

Miesto:         kmeňové triedy v pavilónoch B a C