Stretnutie s rodičmi 12. Decembra 2017

Stretnutie s rodičmi

Srdečne pozývame rodičov všetkých žiakov na  stretnutie s triednymi učiteľmi

Termín:                12. 12. 2017 o 16. 30
Miesto:                kmeňové triedy podľa rozpisu

Program:             1. výchovnovzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok školského roku

  1. ročníkové práce, odborná prax, projektové cvičenia
  2. informácie o LVVK
  3. zmeny v školskom poriadku
  4. školské podujatia
  5. rôzne