Stretnutie s rodičmi 12.1.2017

Riaditeľstvo Spojenej školy, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava srdečne pozýva všetkých rodičov žiakov našej školy na informačné stretnutie s triednymi učiteľmi.
Termín: 12. 1. 2017 od 16. 30 do 17:30 hod.
Miesto: kmeňové triedy podľa rozpisu
Program:
1. informácie o dosiahnutých výchovnovzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. polrok školského roku 2016/2017
2. rôzne