Rozhodnutie o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 4. mája 2020 v bode o prijímacích skúškach v ďalšom termíne na nenaplnené miesta zverejňujem a oznamujem túto skutočnosť v nasledovnom členení:

Študijný odbor                   Počet prijatých a zapísaných     Počet voľných miest

8614 M dizajn interiéru                          21                                                      9

8610 M odevný dizajn                            12                                                      0

8633 M reklamná tvorba                       21                                                      9

3848 M tvorba nábytku a interiéru      9                                                        1

3158 M styling a marketing                   12                                                     12         

Spolu                                                            75                                                   31

 

Prijímacie konanie v ďalšom termíne na nenaplnené (voľné) miesta sa uskutoční dňa 19. júna 2020 podľa už zverejnených kritérií s tým rozdielom, že overenie talentu (talentové skúšky)  sa nebudú konať dištančnou formou, ale priamo v škole.

Prihlášky bude škola prijímať do 18. júna 2020, pričom je dôležitý dátum ich doručenia na školu. Komunikácia prebehne poštou, e-mailom a telefonicky.

 

V Bratislave 5. júna 2020

 

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.

riaditeľ školy