Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Spojená škola
Sídlo: Tokajícka 24, 821 03, Bratislava
IČO: 30866499
DIČ: 2022233719
IBAN: SK21 8180 0000 0070 0047 3504
SWIFT: SPSRSKBA
Štatutárny zástupca: Ing. Petronela Jeckelová
Web: www.tokajicka.sk