prijímacie skúšky v ďalšom termíne

Oznámenie o prijímacom konaní v ďalšom termíne 

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 248/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle skôr zverejnených kritérií pre prijatie žiakov do jednotlivých študijných odborov pre 1. ročník šk. roka 2016/2017  bude Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03  v Bratislave konať dňa

   21. 6. 2016

prijímacie konanie v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov,

ktorých možno prijať do prvého ročníka v nasledovných študijných odboroch:

  • styling a marketing, počet miest 12 žiakov
  • reklamná tvorba, počet miest 12 žiakov
  • odevný dizajn, počet miest 0 žiakov
  • tvorba nábytku a interiéru, počet miest 7 žiakov
  • drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo, počet miest 4 žiaci

 

Prihlášky možno doručiť na sekretariát školy priebežne.

Ďalšie informácie možno získať na č. t.:  02 – 433 378 41

V Bratislave 1. júna 2016

                                                                           RNDr. Miroslav Marušic, v.r.

                                                                                    riaditeľ SpŠ