Prijímacie konanie do 1. ročníka nadstavbového štúdia, študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách pre školský rok 2017/18 v 1. a 2. termíne

V zmysle zákona 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade  a v súlade so zriaďovateľom BSK schváleným plánom výkonov určujem termín, formu, obsah a rozsah prijímacích kritérií pre prijatie uchádzačov a počet žiakov, ktorých možno v školskom roku 2017/18 prijať do 1. ročníka:

 • Počet žiakov, ktorých možno prijať:   1 trieda – 30 žiakov
 • Termíny prijímacej skúšky: 1. termín 26. jún 2017, 2. termín 25. august 2017

Kritériá hodnotenia študijných výsledkov uchádzačov:

Pri hodnotení študijných výsledkov uchádzača na SOŠ sa berie do úvahy aritmetický priemer známok z predmetov SJL a CUJ v 2. polroku 3. ročníka SOU. Body budú pridelené nasledovne:

Priemer do Počet bodov

1,50

50

2,00

40

2,50

30

2,80

20

3,00

10

Nad 3,50

0

Kritériá pre prijatie:

 • Prijímacie konanie sa uskutoční bez prijímacích skúšok
 • O prijatí uchádzača v prijímacom konaní rozhoduje celkový počet získaných bodov
 • Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov, ak sa umiestnili v poradí oprávňujúcom prijatie
 • Do poradia oprávňujúcom prijatie budú zaradení uchádzači, ktorí dosiahli minimálne 10 bodov
 • Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov na poslednom mieste umožňujúcom prijatie rozhodne v poradí:
  • prednostné prijatie uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
  • lepší prospech v 2. polroku 3. ročníka SOU v predmete: 1. SJL, 2. CUJ
  • lepší prospech v 1. polroku 3. ročníka SOU v predmete: 1. SJL, 2. CUJ
 • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka platia len v školskom roku, pre ktorý sa prijímacie konanie uskutočňuje
 • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na výveske školy a na www.tokajicka.sk

Potrebné doklady:

 1. Prihláška na štúdium
 2. Potvrdenie od lekára (kolónka na prihláške)
 3. Overené fotokópie vysvedčení za 1. – 3. ročník SOU, vysvedčenia o záverečnej skúške a výučného listu
 4. Štruktúrovaný životopis