Priebežné oznámenie o prijímacích skúškach

Vážení rodičia a uchádzači o štúdium,

po predchádzajúcom súhlase hlavného hygienika SR dnes pán minister ŠVVaŠ SR rozhodol o ich praktickej realizácii bez prítomnosti žiakov v škole. Vzhľadom na našu doterajšiu úplne inú predstavu o ich konaní musíme operatívne našu pôvodne pripravenú verziu úplne prepracovať, čo vyžaduje určitý čas. Zmien je naozaj veľa, preto Vás prosím o trpezlivosť.

Presné informácie ako sa uskutoční prijímacie konanie na našej škole, vrátane časového harmonogramu od podania prihlášky až po konečný zápis žiaka na školu, Vám dáme k dispozícii prostredníctvom web – stránky Spojenej školy www.tokajicka.sk , kde budú zverejnené  najneskôr dňa 4. mája 2020.

 

V Bratislave 29. apríla 2020

 

 

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.

riaditeľ školy