Pozývame rodičov všetkých žiakov na stretnutie s triednymi učiteľmi

Termín: 20.9.2018 o 16.30

Program:

vnútorný poriadok školy,
organizácia školského roka, termíny ďalších stretnutí  s rodičmi,
informácie o štúdiu a mimoškolskej činnosti,
lyžiarsky kurz, exkurzie
internetová žiacky knižka – prístupové heslá