Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Riaditeľstvo Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2021/2022 začína dňa 2. septembra 2021.

Nástup žiakov školy všetkých ročníkov do kmeňových tried je o 8,15 hod. (pavilóny B a C). Ich zaradenie bude zverejnené na vchodových dverách školy. Slávnostné otvorenie školského roka bude následne na školskom dvore o 8,45 hod.

Vzhľadom na pretrvávajúce nebezpečie ochorenia COVID-19 je nevyhnutné vo všetkých priestoroch školy nosiť rúško alebo respirátor. Pri vstupe do každej budovy a na každom sociálnom zariadení je umiestnený dávkovač s dezinfekčným prostriedkom
Ďalšie opatrenia pred nástupom do školy:

  •  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID 19 (neprimeraná únava, zvýšená telesná teplota, bolesť hlavy a tela, nádcha, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať ošetrujúceho všeobecného lekára.
  •  Najneskôr do 6.9.2021 odovzdá každý žiak triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom tlačiva, ktoré je k dispozícii na sekretariáte školy, u triednych učiteľov, aj ako príloha tohto oznámenia, alebo ho zákonní zástupcovia resp. dospelí žiaci vyšších ročníkov vyplnia cestou programu EduPage (netýka sa prvých ročníkov).
  •  Rovnako aj v prípade, že žiak preruší školské vyučovanie v trvaní viac ako 3 dni, je povinný doniesť triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezpríznakovosti.
  •  V prípade, že vznikne podozrenie u dieťaťa alebo je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID – 19, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak o tejto skutočnosti bezodkladne informuje triedneho učiteľa žiaka a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka je aj bezodkladné nahlásenie karantény dieťaťa (žiaka), ak bola nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.
  •  Všetci žiaci sú povinní dodržiavať aj ďalšie pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky Spojenej školy na školský rok 2021/2022, s ktorými budú oboznámení na triednických hodinách.
  •  Upozorňujem rodičov a všetkých návštevníkov, že do školy a školských priestorov môžu vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musia sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“.

V Bratislave 26.8.2021

RNDr. Miroslav Marušic, v.r.
riaditeľ školy

Vyhlásenie o bezpríznakovosti