Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Riaditeľstvo Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2022/2023 začína dňa 5. septembra 2022.

Nástup prvákov 8:00 v kmeňových triedach.

Slávnostné otvorenie školského roka bude následne na školskom dvore o 8,30 hod.  O zaradení do tried informujú triedni učitelia.