Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Riaditeľstvo Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave oznamuje, že vyučovanie v školskom roku 2020/2021 začína dňa 2. septembra 2020.

Nástup žiakov školy všetkých ročníkov vrátane detí tzv. „pendlerov“ do kmeňových tried je o 8,30 hod. (pavilóny B a C). Ich zaradenie bude zverejnené na vchodových dverách školy. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pretrvávajúcim nebezpečenstvom COVID – 19 je zrušený slávnostný nástup žiakov a slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore.

Ďalšie opatrenia pred nástupom do školy v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR:

  • Každý žiak pri nástupe do školy dňa 2.9.2020 prejde ranným filtrom (meranie teploty a dezinfekcia rúk).
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • V prvý deň školy odovzdá každý žiak triednemu učiteľovi Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (príloha č. 4), ktorý si stiahne z tejto stránky, alebo vyzdvihne do 31. 8. 2020 na sekretariáte školy.
  • Ak žiak preruší školské vyučovanie v trvaní viac ako 3 dni, je povinný doniesť triednemu učiteľovi Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (príloha č. 5).
  • Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak, zabezpečí pre svoje dieťa (pre seba) každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Ak sa nimi žiak pri vstupe do školy nepreukáže, nebude do školy vpustený. Žiaci sú povinní nosiť rúška po celú dobu pobytu v škole, dodržiavať tiež podľa možnosti vzájomné odstupy a umývať si a dezinfikovať ruky.
  • V prípade, že vznikne podozrenie u dieťaťa alebo je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID – 19, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak o tejto skutočnosti bezodkladne informuje triedneho učiteľa žiaka a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka je aj bezodkladné nahlásenie karantény dieťaťa (žiaka), ak bola nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.
  • Všetci žiaci sú povinní dodržiavať aj ďalšie pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky Spojenej školy na školský rok 2020/2021, s ktorými budú oboznámení na triednických hodinách.

 

V Bratislave 25.8.2020

RNDr. Miroslav Marušic, v.r.

riaditeľ školy

Prosíme vyplniť podľa hore uvedených inštrukcií

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2020/08/Zdravotný-dotazník-a-vyhlásenie-ZZ-pred-nástupom-na-SŠ.pdf“ color=“blue“]Zdravotný dotazník a vyhlásenie pred nástupom na školu[/button] [button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2020/08/Vyhlásenie-o-bezinfekčnosti-Príloha-č.-5.pdf“ color=“blue“]Vyhlásenie o bezinfekčnosti[/button]