Oznámenie o začiatku nadstavbového školského vyučovania

Oznámenie o začiatku školského vyučovania

Riaditeľstvo Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave oznamuje, že vyučovanie
nadstavbového štúdia študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách
v školskom roku 2016/2017 začína dňa 19. septembra 2016.
Nástup žiakov podľa ročníkov do kmeňových tried
1. D učebňa č. 306 a 2.D učebňa č. 307 v pavilóne C je o 12,50 hod.

oficiálny dokument na stiahnutie