Oznámenie o prijímacích skúškach v ďalšom termíne

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 248/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle skôr zverejnených kritérií pre prijatie žiakov do jednotlivých študijných odborov pre 1. ročník šk. roka 2019/2020 bude Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 v Bratislave konať dňa

18. 6. 2019

prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov,
ktorých možno prijať do prvého ročníka v nasledovných študijných odboroch:
– 8283 M – reklamná tvorba – počet miest 2 žiaci
– 8299 M – dizajn interiéru – počet miest 11 žiakov
– 8298 M – odevný dizajn – počet miest 1 žiak
– 3158 M – styling a marketing – počet miest 3 žiaci
– 3348 M – tvorba nábytku a interiéru – počet miest 3 žiaci
– 3336 M 02 – drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo – počet miest 3 žiaci
Prihlášky možno doručiť na sekretariát školy priebežne.
Ďalšie informácie možno získať na č. t.: 02 / 433 378 41

V Bratislave 30. mája 2019