Oznámenie riaditeľa školy o neklasifikácii niektorých vyučovacích predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované.

V zmysle bodu 4 – Zásady hodnotenia; Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 6.4.2020, riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/ plnohodnotnou realizáciou.

Týmto oboznamujem žiakov a ich zákonných zástupcov, že na základe návrhov zástupkýň riaditeľa po ich predchádzajúcich konzultáciách so všetkými vyučujúcimi/predsedami PK, že v 2. polroku šk. roku 2019/20 budú neklasifikované resp. klasifikované ako absolvoval nasledovné predmety:

 

 1. Zmeny v klasifikácii všeobecnovzdelávacích predmetov:
  1. Telesná a športová výchova 1. – 4. ročník: absolvoval
  2. Konverzácia z anglického jazyka 4. ročník: absolvoval

 

 1. Zmeny v klasifikácii odborných predmetov:
  1. Výtvarná príprava 1.-2. ročník odbor tvorba nábytku a interiéru: absolvoval
  2. Modelovanie 1.-2. ročník odbor tvorba nábytku a interiéru: absolvoval
 • Prax 2. ročník odbor tvorba nábytku a interiéru : absolvoval
 1. Prax 3. ročník odbor drevárstvo a nábytkárstvo : absolvoval
 2. Grafické systémy 3. ročník odbor drevárstvo a nábytkárstvo : absolvoval
 3. Písanie na počítači 1. ročník odbor reklamná tvorba: absolvoval
 • Umelecká prax 1. ročník , odbor odevný dizajn: absolvoval
 • Odevná tvorba 2. -3. ročník odbor odevný dizajn: absolvoval
 1. Obchodná a administratívna korešpondencia 1. ročník odbor styling a marketing: absolvoval
 2. Projektové cvičenia 1. – 2. ročník odbor styling a marketing: absolvoval
 3. Propagačná a reklamná tvorba 3. ročník odbor styling a marketing: absolvoval
 • Odevná tvorba 2. ročník odbor styling a marketing: absolvoval

 

V Bratislave 20. apríla 2020

 

 

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.

Riaditeľ Spojenej školy

Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava