Oznámenie k talentovým prijímacím skúškam

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2021/02/1_oznámenie-o-PS.pdf“ color=“darkred“]Oznámenie k talentovým prijímacím skúškam[/button]

1. OZNÁMENIE
riaditeľa Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava k talentovým prijímacím skúškam na umelecké študijné odbory


Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia,

srdečne vás pozdravujem a zároveň vám chcem dať na vedomie, že Pedagogická rada Spojenej školy, Tokajícka 24, Bratislava na svojom zasadnutí dňa 26. 1. 2021 prerokovala kritériá pre prijatie žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 do všetkých študijných odborov, pre ktorých prijatie je povinné absolvovanie talentovej skúšky nasledovne:

číslo študijného odboru            študijný odbor            schválený počet žiakov
8610 M                                         odevný dizajn                           12
8614 M                                         dizajn interiéru                        20
8633 M                                        reklamná tvorba                      24
3348 M                                        tvorba nábytku a interiéru      9

Termíny talentových skúšok podľa aktuálneho usmernenia MŠVVaŠ SR:
– Riadny termín           5. 5. 2021
– Ďalší termín             12. 5. 2021

Kritériá /prezenčné/:

 1.  Kresba podľa predlohy /40 bodov/
 2.  Kreatívna úloha /40 bodov/
 3. Dosiahnuté študijné výsledky v 1. polroku 8. roč. ZŠ z vybraných predmetov – slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny, anglický jazyk a dejepis /20 bodov/
 4. Externý umelecký výkon zo súťaží /1. – 3. miesto v celoslovenskej 20 bodov, 1. – 3. miesto v nadnárodnej 40 bodov, započítavajú sa body za umiestnenie vo vyššej úrovni súťaže
 5. Pri dosiahnutí rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači v nasledovnom poradí:
  a) Držiteľ preukazu ZŤP
  b) S vyšším počtom bodov z druhého kritéria
  c) S vyšším počtom, bodov z prvého kritéria

Vážení rodičia a uchádzači o štúdium, zároveň vás žiadam, berte toto oznámenie skutočne tak, ako ho podávam – ako prvé. Takto by sme si prijímačky želali my, pekne v škole prezenčne. Môže sa však stať, ako sa stalo aj v aktuálnom školskom roku, keď napokon vydalo ministerstvo školstva usmernenie, ktoré všetko zmenilo. Prijímacie skúšky sa uskutočnili podľa následne dištančnou formou a podľa úplne iných kritérií.
Ak je toto oznámenie neúplné, chýbajú vám tam body za dosiahnuté priemery známok, organizačné pokyny a iné, máte pravdu, ale my si zase myslíme, že vzhľadom na termín prijímacích skúšok a pandemickú dobu COVID-19, ktorú práve prežívame, by sa ešte viackrát mohli tieto veci meniť, takže ešte na to bude čas. Údaje včas doplníme následnými usmerneniami.
Dovtedy sa opatrujte zdraví!
RNDr. Miroslav Marušic, v. r.