Oznam pre prijatých uchádzačov

V zmysle rozhodnutia riaditeľa školy o prijímacích skúška do 1. ročníka pre šk. rok 2010/2021 je prijatí uchádzač povinný doručiť na sekretariát školy do 4. júna 2020 vyplnený a podpísaný zákonným zástupcom dokument „Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium“. V opačnom prípade vydané rozhodnutie o prijatí stráca platnosť a na uvoľnené miesto bude prijatý ďalší uchádzač zo skupiny neprijatých podľa poradia úspešnosti, ktorého zákonný zástupca podal voči neprijatiu odvolanie.

Pri doručovaní je rozhodujúci dátum doručenia na školu, teda 4. júna 2020.

V Bratislave 19. mája 2020

RNDr. Miroslav Marušic, v. r.

riaditeľ školy

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2020/05/Oznam-pre-prijatých-uchádzačov.pdf“ color=“green-light“]oznam pre prijatých uchádzačov[/button]