Oznam pre neprijatých uchádzačov.

Spojená škola zostavila poradie úspešnosti podľa schválených a zverejnených kritérií pre prijímanie do 1. ročníka šk. roka 2020/2021. Vzhľadom na počet žiakov, ktorých škola môže prijať a počet prihlásených žiakov ZŠ, uchádzačov o štúdium, ktorí neboli prijatí je viac. Zo skúseností vieme, že nie všetci prijatí uchádzači o štúdium doručia do stanoveného termínu „Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium“, čím sa ich miesta pre prijatie uvoľnia.

Upozorňujeme preto neprijatých uchádzačov „pod čiarou“ na možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí do 28. 5. 2020. Uchádzači, ktorí neboli prijatí a podajú si odvolanie, budú na uvoľnené miesta riešení v poradí v akom uspeli na samotných prijímacích skúškach.

Môže tiež nastať situácia, že z vyššie uvedeného dôvodu nebudú všetky miesta po tzv. zápise v jednotlivých študijných odboroch, ktorý sa uskutoční najneskôr dňa 4. júna 2020, obsadené. Ponúkame preto tiež možnosť obsadiť ich neprijatými uchádzačmi z iných študijných odborov našej školy takto:

zo št. odboru odevný dizajn do št. odboru styling a marketing,

zo št. odboru dizajn interiéru do št. odboru tvorba nábytku a interiéru a št. odboru odevný dizajn,

zo študijného odboru reklamná tvorba do št. odboru tvorba nábytku a interiéru a št. odboru odevný dizajn.

Súhlas k takémuto preradeniu doručte spolu s odvolaním rovnako
do 28. 5. 2020.

V Bratislave 19. mája 2020
RNDr. Miroslav Marušic, v.r.
riaditeľ školy

[button link=“http://www.tokajicka.sk/wp-content/uploads/2020/05/Oznam-pre-neprijatých-uchádzačov-1.pdf“ color=“orange“]Oznam pre neprijatých uchádzačov[/button]